Website tạm ngưng hoạt động

Vì trường đã sáp nhập với Đại học Hải Dương nên website ngưng hoạt động. Vui lòng truy cập https://uhd.edu.vn/