16:42 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Thông tư - Văn bản mới

Công văn 3423/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 3423/LĐTBXH-TCGDNN
V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện tuyn sinh trung cấp, cao đẳng theo Luật giáo dục nghề nghiệp, đ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh theo kế hoạch đã đ ra; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành địa phương tăng cường công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng, cụ thể:

1. Đối với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực lao động có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt Quy chế tuyển sinh theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đối với các Sở, ban, ngành địa phương

- Phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề theo tinh thần Chỉ thị s 10-CT/TW ngày 05/12/201 1 của Bộ Chính trị.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về học nghề, lập nghiệp, phổ biến các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người học nghề.

- Cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động theo từng ngành, nghề và trình độ đào tạo đ định hướng cho người học và xã hội có sự lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp tại địa phương tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm.

3. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Tích cực, chủ động triển khai công tác tuyển sinh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ưu tiên địa bàn tuyển sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các đối tượng chính sách, nhóm yếu thế trong xã hội.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nhà trường, về ngành nghề đào tạo; sáng tạo trong hình thức giới thiệu, quảng bá về nhà trường và những cam kết giải quyết việc làm cho người học sau khi ra trường.

- Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp sử dụng lao động, tạo điều kiện đ học sinh - sinh viên đã tốt nghiệp ra trường có việc làm và thu nhập ổn định; giới thiệu những tấm gương điển hình về học nghề, lập nghiệp đ người học có lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo trin khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- Các S LĐTBXH;
- Các  s GDNN;
- Lưu: VT. TCGDNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp


 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017