12:06 +07 Thứ tư, 18/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Đoàn TN - Hội SV » Đoàn Thanh niên

Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác Đoàn viên

Chủ nhật - 15/12/2013 06:37
Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác Đoàn viên

Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác Đoàn viên

   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                    Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013
                       ***
         Số: 27 HD/TWĐTN
 
HƯỚNG DẪN
Một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên
---------
 
Căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn củng cố nghiệp vụ công tác đoàn viên, thống nhất thực hiện các thủ tục về công tác đoàn viên trong toàn Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên, cụ thể:
I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN
1. Điều kiện độ tuổi, trình độ học vấn của người được kết nạp vào Đoàn
          - Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.
          - Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.
          - Xét kết nạp đoàn viên trong một số trường hợp
          + Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, có uy tín với thanh niên, nhưng có bố mẹ, anh, chị, em ruột đang bị giam giữ, trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.
          + Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức ở nơi cư trú, có uy tín với thanh niên và có nguyện vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi cư trú xét, đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.
2. Quy trình phát triển đoàn viên
Quy trình phát triển đoàn viên được thực hiện qua các bước sau:
- Bước 1: Chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
- Bước 2: Chi đoàn, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.
          + Lập danh sách thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành.
          + Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.
          + Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ chức kết nạp.
          - Bước 3: Chi đoàn, đoàn cơ sở bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào Đoàn.
          + Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên).
          + Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra, đánh giá.
          - Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.
          + Chi đoàn hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu sổ đoàn viên).
          + Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên ban chấp hành đoàn cấp trên.
          + Ban chấp hành đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.
          + Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Huy hiệu Đoàn, Thẻ đoàn viên.
          + Chi đoàn hoàn chỉnh hồ sơ đoàn viên chuyển đoàn cơ sở quản lý; tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện.
          Đối với những nơi không có chi đoàn, ban chấp hành đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên. Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.
3. Thủ tục kết nạp đoàn viên
- Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.
          - Được tìm hiểu Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.
          - Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn) giới thiệu. Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.
          + Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới thiệu.
          + Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do tập thể chi hội giới thiệu.
          + Đối với hội viên Hội Sinh viên Việt Nam do ban chấp hành chi hội giới thiệu.
          - Hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y (nếu là chi đoàn cơ sở thì nghị quyết kết nạp đoàn viên có hiệu lực ngay). Trường hợp đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn xét và đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.
          - Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.
4. Lễ kết nạp đoàn viên
Sau khi đoàn cấp trên có quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới, trong vòng một tháng kể từ ngày ký quyết định, chi đoàn có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp cho đoàn viên. Để tiến hành buổi Lễ kết nạp đoàn viên: Ban Chấp hành chi đoàn cần thực hiện các thủ tục:
- Thông báo đến đoàn viên chi đoàn và phân công chuẩn bị lễ kết nạp.
- Mời dự lễ kết nạp: đoàn viên, thanh niên được kết nạp (có thể mời thêm gia đình, bạn thân của người được kết nạp cùng dự), cấp ủy chi bộ, lãnh đạo khu phố, tổ dân phố, Đoàn cấp trên.
* Chương trình lễ kết nạp đoàn viên mới:
- Văn nghệ.
- Chào cờ, hát quốc ca, Đoàn ca.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Bí thư (phó bí thư) chi đoàn báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu ngắn gọn về quá trình rèn luyện phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc nghị quyết chuẩn y kết nạp, quyết định trao Thẻ đoàn của Đoàn cấp trên (người được kết nạp đứng lên).
- Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy Đảng trao quyết định, Thẻ đoàn viên và HHHHHuy hiệu cho đoàn viên mới (trường hợp không có cấp ủy đảng và đoàn cấp trên cùng dự thì bí thư hoặc phó bí thư chi đoàn thực hiện).
- Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Được vinh dự trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa:
+ Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
+ Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
+ Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên. Xin hứa!
- Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.
- Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy phát biểu.
- Chào cờ bế mạc.
Lưu ý: Lễ kết nạp đoàn viên phải được tổ chức một cách có ý nghĩa, tạo được dấu ấn tình cảm tốt trong đoàn viên; khuyến khích tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tập thể. Khi tổ chức kết nạp nhiều người thì Bí thư chi đoàn đọc nhận xét từng người và giới thiệu những thanh niên đó rồi đọc nghị quyết kết nạp. Sau đó các đoàn viên đứng lên, đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) trao quyết định, Thẻ đoàn viên và gắn huy hiệu cho từng người. Một người thay mặt đọc lời hứa, sau khi đọc xong, tất cả những người được kết nạp cùng hô: Xin hứa!
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN
1. Về chuyển sinh hoạt Đoàn
1.1. Nguyên tắc
- Đoàn viên khi thay đổi nơi cư trú, đơn vị học tập, lao động, công tác phải chuyển sinh hoạt đoàn. Thời gian chuyển sinh hoạt đoàn (chuyển hồ sơ đoàn viên về nơi mới) không quá 01 tháng kể từ ngày thay đổi nơi cư trú, đơn vị học tập, lao động, công tác.
- Chi đoàn, đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở có trách nhiệm chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên.
1.2. Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên
          - Đoàn viên khi chuyển sinh hoạt đoàn thì đề nghị ban chấp hành chi đoàn (hoặc chi đoàn cơ sở) nơi đang sinh hoạt để được chuyển sinh hoạt.
          - Trách nhiệm của ban chấp hành chi đoàn:
          + Nhận xét đoàn viên vào Sổ đoàn viên và thu đoàn phí đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn (trường hợp đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn cơ sở thì ban chấp hành chi đoàn cơ sở nhận xét, thu đoàn phí và trực tiếp tiến hành thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên).
           + Giới thiệu đoàn viên đến đoàn cơ sở để làm tiếp thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn.
          + Tiếp nhận đoàn viên do đoàn cấp trên trực tiếp giới thiệu đến sinh hoạt.
          - Trách nhiệm của đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở:
          + Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một đoàn cơ sở thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn mới.
          + Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang cơ sở đoàn khác thì ban chấp hành đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở giới thiệu đến ban chấp hành đoàn cơ sở mới.
          + Khi tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác giới thiệu đến, ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn trực thuộc.
          1.3. Một số trường hợp khác
          - Đoàn viên là học sinh, sinh viên, trước thời điểm kết thúc khóa học (năm học cuối cấp) 01 tháng, Ban Thường vụ đoàn trường có trách nhiệm xem xét, chuẩn bị và thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên, cụ thể: hướng dẫn ban chấp hành chi đoàn thu đoàn phí và tiến hành nhận xét vào sổ đoàn viên, xác nhận ý kiến nhận xét của ban chấp hành chi đoàn, ký và đóng dấu giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên sau đó chuyển hồ sơ cho đoàn viên để nộp về cơ sở mới (nếu chưa xác định được cơ sở đoàn mới thì để trống tên cơ sở mới).
- Đoàn viên là bộ đội xuất ngũ, chuyển ngành, là học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đang trong thời gian chờ để chuyển lĩnh vực công tác, học tập, lao động mới nếu thời gian chờ từ 03 tháng trở lên thì phải chuyển sinh hoạt về cơ sở đoàn nơi đoàn viên cư trú. Khi đã có quyết định về nơi học tập, lao động, công tác sau thời gian chờ thì chuyển sinh hoạt đoàn từ nơi cư trú về nơi học tập, lao động, công tác mới theo quy định tại mục 1.1 phần II của Hướng dẫn này. Nếu sau 03 tháng khi đã chuyển về nơi mới, đoàn viên không thực hiện việc chuyển sinh hoạt đoàn theo quy định thì tổ chức cơ sở đoàn nơi mới có thể đề nghị tổ chức cơ sở đoàn trực tiếp quản lý đoàn viên xem xét tư cách của đoàn viên đó.
          - Chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời:
          + Đoàn viên đi học tập, lao động, công tác, đoàn viên là học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè, đi thực tập, thực tế với thời gian không quá 03 tháng thì chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời đến cơ sở đoàn nơi học tập, lao động, công tác hoặc nơi cư trú mới. Đoàn cơ sở (chi đoàn cơ sở) có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời.
          + Việc chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời có thể thực hiện bằng thẻ đoàn viên hoặc giấy chuyển sinh hoạt đoàn và do Đoàn cấp cơ sở triển khai thực hiện.
          + Trong thời gian sinh hoạt tạm thời, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 2, điều 3 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trừ quyền ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đoàn nơi đang sinh hoạt tạm thời.
          - Đoàn viên chuyển đến những nơi chưa có tổ chức Đoàn vẫn phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn như đã quy định. Khi đến nơi mới, xuất trình hồ sơ và báo cáo với tổ chức Đảng, khi chuyển công tác đi nơi khác đề nghị tổ chức Đảng nhận xét ưu, khuyết điểm và giới thiệu về ban chấp hành đoàn cơ sở nơi tiếp nhận đoàn viên. Trường hợp nơi đoàn viên lao động, học tập, công tác không có tổ chức Đảng, Đoàn thì đoàn viên đó phải sinh hoạt ở nơi cư trú.
          - Trường hợp do thất lạc hồ sơ đoàn viên thì thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn phải có bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi (thời gian xác nhận không quá 03 tháng tính đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn), được làm lại hồ sơ tại nơi chuyển đến (theo quy định tại mục 9, phần II của Hướng dẫn này).
          - Chuyển sinh hoạt đoàn ra nước ngoài, từ nước ngoài về nước thực hiện theo hướng dẫn liên tịch giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với Đảng ủy ngoài nước.
          2. Về quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định
- Đoàn viên lao động ở xa, thời gian không ổn định là những đoàn viên rời khỏi địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa phương khác để lao động với thời gian không ổn định, không có điều kiện sinh hoạt Đoàn thường xuyên nơi cư trú.
- Trách nhiệm của đoàn viên:
+ Trước mỗi đợt đi lao động ở xa phải báo cáo với ban chấp hành chi đoàn về địa chỉ nơi đến để chi đoàn, đoàn cơ sở hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời và giúp đỡ.
+ Khi đến nơi lao động, đoàn viên liên hệ với chi đoàn, đoàn cơ sở nơi đến để đăng ký tham gia sinh hoạt đoàn; được dùng thẻ đoàn viên hoặc giấy chuyển sinh hoạt đoàn để sinh hoạt tạm thời.
- Trách nhiệm của cơ sở đoàn nơi đoàn viên đi: Chi đoàn lập sổ theo dõi danh sách đoàn viên kèm theo địa chỉ nơi đến của số đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định và báo cáo cho đoàn cơ sở để theo dõi. Đoàn cơ sở chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời cho đoàn viên bằng giấy chuyển sinh hoạt hoặc hướng dẫn đoàn viên dùng thẻ đoàn viên để đăng ký sinh hoạt tạm thời.
- Trách nhiệm của cơ sở đoàn nơi đoàn viên đến:
+ Đoàn cơ sở tiếp nhận thủ tục sinh hoạt tạm thời và giới thiệu đoàn viên về các chi đoàn.
+ Những địa bàn tập trung đông đoàn viên là lao động tự do và đã có đăng ký tạm trú thì đoàn cơ sở ở nơi đó có thể thành lập các chi đoàn trực thuộc để tổ chức các hoạt động.
3. Đối với đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú: thực hiện theo Hướng dẫn số 66 HD/BTC ngày 06/6/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.
4. Quản lý hệ thống sổ sách của chi đoàn và hồ sơ đoàn viên
4.1. Quy định chung: Mỗi đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều có Sổ đoàn viên, huy hiệu Đoàn và Thẻ đoàn viên.
          4.2. Hồ sơ đoàn viên: Hồ sơ đoàn viên, gồm: Sổ đoàn viên, Thẻ đoàn viên và các văn bản có liên quan.         
4.3. Quy định về quản lý đoàn viên:
          - Đối với chi đoàn: Ban Chấp hành chi đoàn phải có Sổ chi đoàn theo mẫu do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành.
          - Đối với Đoàn cơ sở: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở phải có Sổ danh sách đoàn viên, Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên và trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn.
          - Yêu cầu trong quản lý đoàn viên:
+ Đối với Sổ đoàn viên: Sổ đoàn viên do Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở quản lý. Hằng năm, khi chuẩn bị đến thời điểm nhận xét, đánh giá đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở chuyển Sổ đoàn viên về cho các chi đoàn. Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm đánh giá và ghi nhận xét ưu, khuyết điểm, khen thưởng, kỷ luật và kết quả phân loại đoàn viên vào sổ của từng đoàn viên sau đó chuyển về Đoàn cơ sở xác nhận và quản lý theo quy định. Khi đoàn viên chuyển sinh hoạt Đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn có trách nhiệm hướng dẫn đoàn viên và thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn theo mục 1.2 (1), phần II của Hướng dẫn này.
+ Chi đoàn, Đoàn cơ sở hàng quý, Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương 6 tháng, 1 năm có trách nhiệm báo cáo đầy đủ tình hình công tác đoàn viên của đơn vị mình cho Đoàn cấp trên trực tiếp.
          + Ngoài ra, các cơ sở Đoàn có thể nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý đoàn viên phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.
5. Quản lý thẻ đoàn viên
5.1. Thẻ đoàn viên: Thẻ đoàn viên có giá trị chứng nhận tư cách đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất phát hành.
5.2. Quy định về quản lý Thẻ đoàn viên
- Đoàn viên được cấp Thẻ trong lễ kết nạp hoặc chậm nhất không quá 1 tháng kể từ ngày được kết nạp vào Đoàn. Việc cấp Thẻ đoàn viên do Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện quyết định.
- Thẻ đoàn viên được dùng để đăng ký tham gia sinh hoạt Đoàn tạm thời và xuất trình khi cần. Đoàn viên không được cho người khác mượn Thẻ; khi trưởng thành Đoàn, đoàn viên được giữ lại Thẻ đoàn viên.
- Đoàn viên bị kỷ luật khai trừ thì bị thu hồi Thẻ; đoàn viên sử dụng Thẻ sai mục đích thì tùy mức độ bị xem xét xử lý kỷ luật. Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Thường vụ Đoàn cơ sở có trách nhiệm thu hồi Thẻ và nộp cho Đoàn cấp huyện quản lý.
- Trung ương Đoàn quản lý số lượng và số hiệu Thẻ đoàn viên trên toàn quốc. Các cấp bộ Đoàn quản lý số lượng và số hiệu Thẻ đoàn viên của địa phương, đơn vị.
6. Trưởng thành Đoàn
6.1. Mục đích: Công nhận trưởng thành Đoàn là việc tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên.
6.2. Yêu cầu
- Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi. Lễ trưởng thành cho đoàn viên nên được tiến hành vào các dịp kỷ niệm ngày: 26/3, 19/5, 2/9, và ngày 22/12... hàng năm. Hoặc trong những hoạt động, sinh hoạt truyền thống của Đoàn, của đơn vị.
- Lễ trưởng thành Đoàn có thể được tổ chức ở Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở hoặc chi đoàn.
6.3. Quy trình, thủ tục tiến hành trưởng thành Đoàn cho đoàn viên
- Hàng năm, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên quá 30 tuổi (đối với những đoàn viên không giữ nhiệm vụ trong cơ quan lãnh đạo hoặc không công tác trong cơ quan chuyên trách của Đoàn) và thông báo cho đoàn viên đó biết.
- Khi có đoàn viên quá 30 tuổi, Ban chấp hành chi đoàn tổ chức gặp mặt để biết nguyện vọng của đoàn viên. Nếu đoàn viên có nguyện vọng tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn thì xem xét để đoàn viên tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn nhưng không quá 35 tuổi. Nếu đoàn viên có nguyện vọng được trưởng thành đoàn thì chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban chấp hành Đoàn cơ sở đề nghị xét và ra quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn viên.
- Lễ trưởng thành phải được chuẩn bị thật chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Nếu đoàn viên trưởng thành là đoàn viên ưu tú trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần tiến hành luôn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đó cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.
6.4. Chương trình lễ trưởng thành Đoàn
- Văn nghệ.
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu tóm tắt quá trình sinh hoạt Đoàn và những thành tích đóng góp của đoàn viên trưởng thành.
- Trao "Giấy chứng nhận trưởng thành đoàn" và tặng phẩm kỷ niệm (nếu có) cho đoàn viên trưởng thành (mẫu Giấy chứng nhận trưởng thành đoàn do cấp bộ đoàn quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn viên ban hành).
- Đoàn viên (hoặc đại diện đoàn viên) trưởng thành phát biểu cảm tưởng.
- Đại diện đoàn viên đang sinh hoạt Đoàn phát biểu.
- Đại diện cấp ủy và các đại biểu khác phát biểu.
- Kết thúc.
7. Về đoàn viên danh dự
- Đối tượng: Đoàn viên danh dự là những người thực sự tiêu biểu, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo, có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu nhi và xã hội. Đoàn viên danh dự là những người đã trưởng thành Đoàn và đồng ý làm đoàn viên danh dự.
          - Quy trình, thủ tục và thẩm quyền xét kết nạp
          + Trong quá trình công tác, hoạt động, tổ chức cơ sở Đoàn nhận thấy có những người đủ tiêu chuẩn và sẵn sàng làm đoàn viên danh dự thì báo cáo Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương xem xét quyết định.  
          + Đoàn cơ sở tổ chức lễ kết nạp đoàn viên danh dự trang trọng, có tính tôn vinh người được kết nạp và giáo dục đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi.
          - Quyền và nghĩa vụ của đoàn viên danh dự
          + Được cấp Thẻ đoàn viên danh dự, được tham dự một số sinh hoạt và hoạt động của Đoàn.
          + Được tham gia thảo luận, hoạt động và  đề xuất ý kiến về các công việc của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
          + Tích cực tham gia vào công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng của Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội.
          - Các trường hợp thôi là đoàn viên danh dự
          + Đoàn viên danh dự có đề nghị xin thôi là đoàn viên danh dự thì Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện nơi kết nạp hoặc nơi đoàn viên danh dự sinh sống, học tập, công tác ra thông báo cho thôi là đoàn viên danh dự.
          + Đoàn viên danh dự vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức có ảnh hưởng đến uy tín của Đoàn thì Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện nơi kết nạp hoặc nơi người đó sinh sống, học tập, công tác quyết định xóa tên đoàn viên danh dự.
8. Xóa tên trong danh sách đoàn viên
- Trường hợp đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì chi đoàn xem xét quyết định xóa tên đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp (việc xóa tên đoàn viên không được coi là hình thức kỷ luật của Đoàn).
- Trường hợp đoàn viên thường xuyên đi học tập, lao động, công tác ở xa không quá 1 năm, trong thời gian đó đoàn viên có báo cáo với Ban Chấp hành chi đoàn và sau mỗi đợt đi về vẫn tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí đầy đủ và có những đóng góp cho hoạt động của chi đoàn thì không coi là bỏ sinh hoạt và không xóa tên trong danh sách đoàn viên.
9. Khôi phục hồ sơ đoàn viên khi thất lạc
9.1. Trường hợp thất lạc Thẻ đoàn viên nhưng còn Sổ đoàn viên
Trường hợp thất lạc Thẻ đoàn viên nhưng còn Sổ đoàn viên thì đoàn viên làm đơn gửi ban chấp hành chi đoàn để đề nghị đoàn cơ sở tiến hành thủ tục cấp lại Thẻ đoàn viên. Trên cơ sở đề nghị của chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xem xét đề nghị Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện cấp lại Thẻ cho đoàn viên.
9.2. Trường hợp thất lạc Sổ đoàn viên nhưng còn Thẻ đoàn viên
- Trong trường hợp này, đoàn viên chỉ được cấp lại Sổ đoàn viên mới khi vẫn tham gia sinh hoạt liên tục trong quá trình thất lạc Sổ đoàn viên và được ban chấp hành chi đoàn chứng nhận đến thời điểm đề nghị được cấp lại Sổ.
- Quy trình, thủ tục đề nghị cấp lại Sổ đoàn viên: Đoàn viên làm đơn đề nghị được cấp lại Sổ đoàn viên gửi ban chấp hành chi đoàn để đề nghị ban chấp hành đoàn cơ sở xem xét cấp lại Sổ đoàn viên. Trong trường hợp đoàn viên chuyển đến đơn vị lao động, học tập, công tác nhưng bị thất lạc Sổ đoàn viên mà hiện tại vẫn đang sinh hoạt đoàn đầy đủ thì khi đề nghị được cấp lại Sổ đoàn viên mới phải có xác nhận tư cách đoàn viên của Đoàn cơ sở nơi sinh hoạt gần nhất (trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày đề nghị được cấp lại Sổ đoàn viên). Sổ đoàn viên cấp lại được Đoàn cơ sở đóng dấu xác nhận “Cấp lại sổ mới” vào thời điểm cấp lại sổ. Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện quy trình, thủ tục đối với đoàn viên bị thất lạc Sổ đoàn viên.
9.3. Trường hợp thất lạc cả Sổ đoàn viên và Thẻ đoàn viên (gọi chung là hồ sơ đoàn viên) nhưng chứng minh được tư cách đoàn viên
Trong trường hợp này, đoàn viên chỉ được cấp lại hồ sơ đoàn viên khi đảm bảo các điều kiện:
- Vẫn tham gia sinh hoạt liên tục trong quá trình thất lạc hồ sơ đoàn viên và được ban chấp hành chi đoàn nơi đang sinh hoạt chứng nhận đến thời điểm đề nghị được cấp lại hồ sơ đoàn viên.
- Được Đoàn cơ sở nơi sinh hoạt gần nhất xác nhận là đoàn viên. Trong đó, có xác nhận ngày vào đoàn và nơi vào đoàn của đoàn viên (thời gian xác nhận không quá 03 tháng tính đến ngày đề nghị được cấp lại Sổ đoàn viên).
- Có đơn tường trình lí do thất lạc hồ sơ đoàn viên và đề nghị được khôi phục hồ sơ đoàn viên.
- Quy trình, thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên: Đoàn viên làm đơn đề nghị được cấp lại hồ sơ đoàn viên gửi ban chấp hành chi đoàn để đề nghị ban chấp hành đoàn cơ sở xem xét tiến hành thủ tục khôi phục hồ sơ đoàn viên. Trên cơ sở đơn đề nghị của đoàn viên và đề nghị của chi đoàn, đoàn cơ sở xem xét, thực hiện việc khôi phục hồ sơ cho đoàn viên. Đối với Thẻ đoàn viên thì Ban chấp hành Đoàn cơ sở báo cáo Ban Thường vụ đoàn cấp huyện xem xét cấp lại Thẻ cho đoàn viên. Đối với Sổ đoàn viên thì ban chấp hành đoàn cơ sở căn cứ quy định để cấp lại Sổ đoàn viên mới theo thẩm quyền.
9.4. Trường hợp khác: Đối với các trường hợp bị thất lạc hồ sơ đoàn viên nếu không đảm bảo điều kiện để khôi phục lại thì bồi dưỡng, xét kết nạp đoàn viên như điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
III. CÔNG TÁC GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CHO ĐẢNG
1. Đoàn viên ưu tú
- Là những đoàn viên mà qua phân tích chất lượng đoàn viên được phân loại là đoàn viên xuất sắc và đã được bình chọn, công nhận là đoàn viên ưu tú; có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam, có mong muốn và ý thức phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú:
+ Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.
+ Có nhận thức cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Tham gia tích cực các hoạt động của đoàn, hội; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn; tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú (nếu là đoàn viên thuộc đối tượng quy định tại Hướng dẫn số 66HD/BTC ngày 06/6/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn).
+ Đạt thành tích tốt trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện.
2. Quy trình, thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
2. 1. Bước 1: Bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc
- Trên cơ sở kết quả tham gia các phong trào, hoạt động của chi đoàn và hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên hàng năm của đoàn cấp trên, chi đoàn tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên sau đó gửi biên bản họp và bảng tổng hợp kết quả phân loại đoàn viên lên Đoàn cấp trên trực tiếp.
          - Ban chấp hành đoàn cơ sở dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của chi đoàn, tổ chức cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng; nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú. Sau đó, gửi thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú đến chi đoàn, chi đoàn có trách nhiệm báo cáo với chi bộ về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú.
- Tổ chức cơ sở đoàn tiến hành trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng (kèm theo sơ lược quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú) để cấp ủy xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng. Việc trao danh sách đoàn viên ưu tú nên thực hiện trong những dịp kỷ niệm, các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, của Đảng, của Đoàn và của địa phương, đơn vị.
* Lưu ý
- Khi lựa chọn những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng, chi đoàn phải nắm chắc lý lịch đoàn viên; lựa chọn những đoàn viên có lý lịch rõ ràng, không phạm tiêu chuẩn theo quy định.
- Đối với Đoàn các trường đại học, cao đẳng thì việc bình chọn đoàn viên ưu tú sẽ do ban thường vụ đoàn trường thực hiện trên cơ sở kết quả bình xét và đề nghị của chi đoàn, liên chi đoàn.
          - Trường hợp những đoàn viên ưu tú đã được bình chọn từ 2 năm trở lên, tổ chức cơ sở đoàn cần lưu ý:
          + Trao đổi với cấp ủy để nắm rõ nguyên nhân đoàn viên ưu tú chưa được kết nạp vào Đảng hoặc công nhận là đối tượng Đảng để có hướng tháo gỡ khó khăn về thủ tục hoặc có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp.
          + Hướng dẫn cho đoàn viên ưu tú hướng khắc phục.
          - Việc bình chọn đoàn viên ưu tú phải được thực hiện dựa trên tổng số đoàn viên xuất sắc trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên hàng năm của chi đoàn. Đoàn viên ưu tú của năm hiện tại phải là đoàn viên xuất sắc của năm trước (hoặc năm học trước) liền kề.
2. Bước 2: Bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện
- Khi chi bộ đã công nhận đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng, tổ chức cơ sở Đoàn cần tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng phân công, giao nhiệm vụ để đoàn viên ưu tú được rèn luyện và thử thách về mọi mặt; phối hợp với đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng, hỗ trợ đoàn viên ưu tú hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Hàng quý, ban chấp hành chi đoàn, đoàn cơ sở tiến hành nhận xét số đoàn viên ưu tú được công nhận là đối tượng Đảng, đồng thời chỉ rõ những nhược điểm, tồn tại để đoàn viên tiếp tục phấn đấu. Phát huy vai trò của đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt tại chi đoàn trong việc giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện.
- Ban chấp hành đoàn cơ sở chủ động đề nghị với cấp ủy Đảng mở lớp tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên ưu tú; tăng cường tham mưu tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy với đoàn viên ưu tú.
          Trường hợp đoàn viên ưu tú chuyển nơi học tập, công tác, lao động thì Ban chấp hành Đoàn cấp cơ sở có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ của đoàn viên ưu tú và báo cáo cấp ủy cùng cấp chuyển hồ sơ của đối tượng đảng (có nhận xét về quá trình phấn đấu) về cơ sở mới để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng.
          3. Bước 3: Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng
  - Sau khi đoàn viên ưu tú được học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp ủy công nhận là đối tượng Đảng và được phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, đủ điều kiện để thực hiện quy trình thủ tục kết nạp Đảng thì trên cơ sở ý kiến của cấp ủy cơ sở về việc phát triển đảng viên mới, Ban chấp hành Đoàn cơ sở hướng dẫn và tiến hành thực hiện thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
- Trên cơ sở hướng dẫn của đoàn cơ sở, ban chấp hành chi đoàn tiến hành họp, góp ý đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng (nếu nhận xét nhiều đoàn viên ưu tú thì phải tiến hành nhận xét và biểu quyết từng người một). Cuộc họp này nên mời đại diện cấp uỷ đến dự và cho ý kiến đánh giá quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú. Sau đó, hoàn thiện hồ sơ gồm công văn đề nghị, biên bản họp nhận xét đoàn viên ưu tú và trích ngang lí lịch của đoàn viên ưu tú gửi ban chấp hành đoàn cơ sở.
- Đoàn cơ sở khi nhận được hồ sơ đề nghị của chi đoàn thì phải họp ban chấp hành để xét ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Nội dung Nghị quyết cần nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm của đoàn viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng; số ủy viên tán thành và số ủy viên không tán thành giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (đối với những đoàn cơ sở có địa bàn hoạt động rộng thì việc xét đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng có thể do tập thể ban thường vụ xét và ra nghị quyết giới thiệu). Sau đó, gửi nghị quyết kèm theo biên bản họp và hồ sơ đề nghị của chi đoàn về chi bộ Đảng nơi có đối tượng. Đồng thời thông báo kết quả với chi đoàn.
- Đối với chi đoàn cơ sở thì do Ban chấp hành chi đoàn cơ sở ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Đối với đoàn bộ phận thì thực hiện trình tự giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng như Đoàn cơ sở.
4. Bước 4: Tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị
          - Đảng viên dự bị sau khi kết nạp vẫn tiếp tục sinh hoạt đoàn theo quy định (nếu chưa trưởng thành đoàn). Khi hết thời gian dự bị, chi đoàn tổ chức họp nhận xét đảng viên dự bị đề nghị chuyển đảng chính thức và gửi biên bản họp kèm theo công văn đề nghị, bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị cho chi bộ và đoàn cấp trên trực tiếp để tiến hành thủ tục chuyển đảng chính thức.
- Trên cơ sở đề nghị của chi đoàn, ban chấp hành đoàn cơ sở tiến hành nhận xét đảng viên dự bị đề nghị chuyển đảng chính thức (ở những đoàn cơ sở không có điều kiện họp riêng về nội dung này thì ban chấp hành có thể thực hiện việc xin ý kiến bằng phiếu). Sau đó hoàn thiện hồ sơ gồm: Biên bản họp Ban chấp hành đoàn cơ sở (hoặc bảng tổng hợp phiếu xin ý kiến); công văn đề nghị và bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị gửi chi bộ và đảng ủy cơ sở để xem xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.
 
                                                                                    TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
                                                                                                            BÍ THƯ
Nơi nhận:
- Các đ/c Bí thư TW Đoàn;
- BTV các Tỉnh, Thành đoàn,
  đoàn trực thuộc (để t/h)                                                                 (Đã ký)
- Các ban khối phong trào
  và Văn phòng TW Đoàn;
- Lưu VP, BTC.                                                           
                                                                                                   Đặng Quốc Toàn
 

Tác giả bài viết: Website Trung ương Đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017