12:06 +07 Thứ tư, 18/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Khoa - Tổ chuyên môn » Khoa Xã hội

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015

Thứ ba - 06/10/2015 20:26
Người viết: TS Đặng Thị Mây
Trường Cao đẳng Hải Dương
 
Trước những thay đổi căn bản, hệ thống trong giáo dục phổ thông, trước những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn về trình độ và năng lực của đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường Sư phạm phải nhanh chóng thay đổi triết lí về mô hình đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, đặc biệt là phương pháp tự học và tự học suốt đời cho sinh viên. Trường Sư phạm cần phải vừa đào tạo theo mô hình tinh hoa - đào tạo hàn lâm, vừa đào tạo theo mô hình thực hành và dạy nghề: dạy học.
Việc xây dựng chương trình nhà trường của các trường Sư phạm cũng phải tính đến một chiến lược phát triển “động” - có tầm nhìn, có dự báo thường xuyên về khả năng, xu thế phát triển và tương lai của các ngành học (từ 5 đến 10 năm) và cho phép sự linh hoạt trong vận dụng.
Cánh cửa vào đại học càng rộng mở bao nhiêu thì sự tồn tại của các trường Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm và dạy nghề càng khó khăn bấy nhiêu. Trường Cao đẳng Sư phạm trước tình hình tuyển sinh ngày càng thu hẹp,chất lượng đầu vào ngày càng thấp và sự đòi hỏi của xã hội ngày càng cao không có con đường nào khác là: một mặt coi việc phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu, mặt khác phải linh hoạt trong xây dựng mới và cấu trúc lại chương trình đào tạo, coi thực dạy, thực học, thực làm là yếu tố quyết định sự sống còn của nhà trường.
Trong phạm vi bài viết, chúng tôi xin đề xuất một số việc cần làm ngay của các trường Cao đẳng Sư phạm để tồn tại, phát triển và đáp ứng đòi hỏi của công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông  mới, cụ thể như sau:
1.1. Thứ nhất là: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo phương pháp tiếp cận năng lực, cấu trúc lại nội dung chương trình đào tạo theo hướng song ngành, liên ngành để đáp ứng dạy học tích hợp.
- Cấu trúc lại nội dung chương trình đào tạo đơn môn theo hướng bổ sung một số tín chỉ hoặc chuyên đề bắt buộc về biên soạn nội dung, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tích hợp liên môn;
- Mở mã ngành mới và xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội; đào tạo tích hợp song ngành, liên ngành: Toán - Lý, Toán - Hóa, Toán - Tin, Tin - Công nghệ, Hóa - Sinh, Công nghệ - Sinh học, Văn - Sử, Văn - Địa, Sử - Địa, Văn - Giáo dục công dân, Sử - Giáo dục công dân, Địa - Giáo dục công dân;
- Đào tạo Văn bằng 2 môn tự chọn, hoặc bồi dưỡng một số chuyên đề dạy học tích hợp liên môn và tích hợp theo chủ đề cho giáo viên đã được đào tạo một hoặc hai môn tại các trường sư phạm.
1.2. Thứ hai là: Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đầu ra của cơ sở giáo dục đại học.
- Bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị và nghiệp vụ sư phạm thường xuyên theo hướng phát triển năng lực tự học cho giảng viên Đại học, Cao đẳng để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 của Chính phủ và Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nâng cao trình độ ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu Âu cho giảng viên (yêu cầu từ A2 đối với trình độ cử nhân, B1 với trình độ thạc sĩ, B2 với trình độ tiến sĩ) đáp ứng yêu cầu của giáo dục đào tạo trong thời kì hội nhập: đủ năng lực đọc hiểu, dịch tài liệu chuyên ngành, có thể tham dự hội thảo quốc tế, giao tiếp với người nước ngoài về lĩnh vực chuyên môn, có thể tiếp cận với lí luận giáo dục tiên tiến của thế giới phục vụ dạy học trực tuyến và nghiên cứu, giảng dạy.
- Hỗ trợ giảng viên những điều kiện tốt nhất để tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của người học và thực tiễn xã hội. Giảng viên các trường Sư phạm phải đạt trình độ đại học và trên đại học với chuyên ngành trực tiếp giảng dạy để đáp ứng dạy học phân hóa ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, phải thường xuyên tự học và tự bồi dưỡng để đạt trình độ đại học hoặc cao đẳng với một môn khoa học tự chọn khác (hình thức đào tạo không tập trung tại các cơ sở giáo dục đại học hoặc các lớp bồi dưỡng tại trường) để đào tạo sinh viên dạy học tích hợp, dạy học các môn: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội khi thực hiện chương trình giáo dục mới.
 
1.3. Thứ ba là: Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học.
Hội đồng khoa học trường phải có những định hướng, chỉ đạo việc nghiên cứu khoa học của giảng viên để kết quả, sản phẩm khoa học được nghiệm thu hàng năm phải có tính ứng dụng cao, sát với những đòi hỏi của thực tiễn. Bên cạnh những đề tài tích hợp các học phần đào tạo hoặc xây dựng chuẩn năng lực cho các học phần cụ thể nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, các trường Cao đẳng Sư phạm còn phải đi trước những bước đi của phổ thông, tập trung nghiên cứu các đề tài về: Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Toán học, Ngôn ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội), Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường Trung học cơ sở, Hướng dẫn đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
1.4. Thứ tư là: Trường Cao đẳng Sư phạm phải có sự phối kết hợp thực sự chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, thành phố; phải biết lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng của giáo viên trong quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; phải làm tốt chức năng cố vấn sư phạm với giáo viên phổ thông trước, trong và sau khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Trong cơ cấu tổ chức các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm trọng điểm của quốc gia và khu vực cần phải có hệ thống trường thực hành chất lượng cao từ bậc Mầm non đến phổ thông trung học. Giảng viên các trường Sư phạm cần có sự gắn kết với giáo dục phổ thông bằng việc thực hiện một môn học cụ thể hoặc một số chuyên đề dạy học tự chọn ở cơ sở thực hành trực thuộc trường. Chỉ có xuất phát từ thực tiễn thì giảng viên các trường Sư phạm mới có thể đổi mới thực sự quan niệm về nội dung và phương pháp đào tạo: không phải trang bị cho người học những kiến thức hàn lâm mình có mà phải hướng dẫn phương pháp học, phương pháp tổ chức hoạt động dạy học, dạy lí thuyết qua thực hành nghề nghiệp và chỉ cung cấp những gì người học cần để đáp ứng yêu cầu luôn luôn thay đổi của thực tiễn cuộc sống.
Khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới, đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt thực hiện và quyết định sự thành bại của công cuộc đổi mới toàn diện, căn bản này. Vì thế, hơn lúc nào hết, trường Sư phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo phải chung tay cùng giáo viên giải quyết và vượt qua những khó khăn về nội dung và phương pháp dạy học tích hợp, những bỡ ngỡ về cách thức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Và quan trọng nhất là phải tạo được được sự đồng thuận, thống nhất trong cách nghĩ, cách làm đồng bộ ở giáo viên tất cả các cấp, vì họ không thể mang một cái nhìn cũ, một thói quen cũ để tiếp cận một triết lí giáo dục mới. Giáo viên cần phải hiểu đúng mới thực hiện tốt, mới có khát vọng thực hiện những mục tiêu mới, mới có năng lực để bồi dưỡng và phát triển năng lực toàn diện cho người học.
1.5. Thứ năm là: Nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước nâng chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Các trường sư phạm không được đứng ngoài vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện nay là thực trạng thất nghiệp, năng lực làm việc và khả năng thích ứng của người lao động đã qua đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào thực tế: người học thất nghiệp không phải chỉ do xã hội thiếu việc làm phù hợp mà còn vì người được đào tạo không đáp ứng được yêu cầu của công việc cụ thể trong thực tiễn. Vì thế, trường sư phạm cần phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quy mô, kế hoạch và chất lượng đào tạo từ chuẩn đầu vào đến chuẩn đầu ra; phải có một phần trách nhiệm để góp phần giải quyết gánh nặng cử nhân thất nghiệp cho xã hội. Hệ thống giáo dục đại học cần phải trở thành một hệ thống mở, ở đó cho phép một số hoạt động dịch vụ giáo dục, góp phần tạo cơ hội việc làm, hỗ trợ, sắp xếp công việc cho người học tại thị trường lao động cạnh tranh. Sự liên kết thường xuyên, chặt chẽ của các trường sư phạm với các cơ quan, tổ chức quan tâm đầu tư phát triển giáo dục hoặc các cơ sở thực hành nghề nghiệp để đào tạo người học đáp ứng chuẩn đầu ra trong nước và quốc tế phải trở thành nội dung quan trọng của chương trình nhà trường và phải được xã hội, phụ huynh và người học kiểm chứng.
Có thể nói, chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 vừa là một thách thức vừa là một động lực để các trường Sư phạm chuyển mình nhanh chóng và mạnh mẽ. Nhanh để đi trước, mạnh để cố vấn và hướng dẫn được phổ thông cách làm. Những bước đi nhanh chóng và mạnh mẽ đó phải đúng hướng và phù hợp với thực tiễn giáo dục phổ thông, để có thể đào tạo và bồi dưỡng giáo viên thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.
 

Tác giả bài viết: TS. ĐẶNG THỊ MÂY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017