16:31 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Các Phòng ban » Phòng Tổ Chức CB - CTSV

quyết định học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh - sinh viên năm 2014

Thứ ba - 03/06/2014 16:13
quyết định học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh - sinh viên năm 2014

quyết định học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh - sinh viên năm 2014

Cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh - sinh viên hệ đào tạo chính quy đang học tại Trường Cao đẳng Hải Dương
UBND TỈNH HẢI D­ƯƠNG
TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 

Số: 140 /2013/QĐ-HB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
            Hải Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2013
 
              

QUYẾT ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh - sinh viên
Trường Cao đẳng Hải Dương
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
          - Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
          - Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương;
          - Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh - sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
          - Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Hải Dương.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
          Điều I. Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh - sinh viên hệ đào tạo chính quy đang học tại Trường Cao đẳng Hải Dương.
1. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.
1.1. Tiêu chuẩn:
          - Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên (không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng);
          - Điểm trung bình chung học tập được xác định theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 đối với hệ cao đẳng, quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2007 đối với hệ trung cấp. Không có điểm học phần dưới 5,0 (lấy điểm học phần lần thứ nhất).
1.2. Các mức học bổng:
          - Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học tập loại khá trở lên và điểm rèn luyện loại khá trở lên. Mức học bổng là 335.000đồng/tháng đối với sinh viên (hệ CĐ); 290.000đồng/tháng đối với học sinh (hệ TCCN).
          - Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học tập loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện loại tốt trở lên. Mức học bổng là 350.000đồng/tháng đối với sinh viên (hệ CĐ); 305.000đồng/tháng đối với học sinh (hệ TCCN).
          - Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập loại xuất sắc và điểm rèn luyện loại xuất sắc. Mức học bổng là 365.000đồng/tháng đối với sinh viên (hệ CĐ); 320.000đồng/tháng đối với học sinh (hệ TCCN).
1.3. Cấp học bổng:
          - Học bổng khuyến khích học tập được nhà trường cấp theo từng học kỳ (mỗi học kỳ có 5 tháng) và cấp đủ 10 tháng trong năm học.
          - Học bổng được xét và cấp cho học sinh - sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ cao xuống thấp, đến đủ số lượng (trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích của trường).
1.4. Tỷ lệ cấp:      
          - Tỷ lệ 2% trên tổng số học sinh - sinh viên (sau khi đã trộn các lớp học sinh - sinh viên cùng khóa học, cùng khoa, tổ).
          - Học sinh - sinh viên các hệ đào tạo khác. Lớp có từ 80 học sinh - sinh viên trở lên được cấp 02 suất học bổng. Lớp có từ 79 học sinh - sinh viên trở xuống đến 30 học sinh - sinh viên được cấp 01 suất học bổng.
2. Học sinh - sinh viên đào tạo hệ tín chỉ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo số lượng tín chỉ (15 tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ). Thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập hệ tín chỉ thực hiện như thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo niên chế.
3. Thủ tục xét, cấp học bổng.
          - Sau khi có kết quả học tập, rèn luyện của mỗi học kỳ, Hội đồng xét duyệt học bổng cấp khoa (đại diện Ban chủ nhiệm khoa, tổ trưởng chuyên môn, trợ lý, giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm lớp) họp xét từng trường hợp cụ thể theo tỷ lệ, sau đó gửi văn bản về phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác học sinh - sinh viên.
          - Phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác học sinh - sinh viên tổng hợp, kiểm tra văn bản đề nghị của các khoa, sau đó báo cáo để Hội đồng xét duyệt học bổng cấp trường ra quyết định công nhận.
          Điều II. Quyết định này thay thế các quyết định trước đó và được thực hiện từ năm học 2013 - 2014.
          Điều III. Các ông () Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác học sinh - sinh viên, Đào tạo, Hành chính - Quản trị, Tài vụ, các khoa, tổ chuyên môn trực thuộc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều III;
- Lưu TC-CTSV, HC.
HIỆU TRƯỞNG
                   (Đã ký)             
 
 
 
     
Th.S Lê Bá Liên
                  
 

Nguồn tin: Phòng Tổ chức - CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017