02:37 +07 Chủ nhật, 24/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Tài vụ

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG NĂM 2015

Thứ tư - 08/07/2015 09:06
BÁO CÁO KẾT QUẢ
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG  NĂM 2015
 
           Thực hiện văn bản số 256/CV- TTr ngày 25/05//2015 của thanh tra tỉnh Hải Dương về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2015. Trường Cao đẳng Hải Dương báo cáo như  sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN
1. Việc quán, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan: 
a. Công tác tuyên truyển, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự  thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động.
- Tổ chức cho đội ngũ đảng viên, CBNV, giảng viên và học sinh học tập, nghiên cứu Luật PCTN; các Nghị định, quy định của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đến công tác PCTN nhằm nâng cao ý thức tự giác và quyết tâm phòng chống tham nhũng như: Nghị quyết trung ương 4 khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 b. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các quy định về PCTN:
         Về công tác quản lý điều hành của Thủ trưởng cơ quan
         Ban phòng chống tham nhũng đã họp bàn và thống nhất nội dung chương trình và kế hoạch hành động phòng chống tham nhũng năm 2015 (Chương  trình hành động  số 01-CTr/ĐU ngày 28/01/2015; Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng số 05-KH - ĐU). Các nội dung trên được phổ biến và quán triệt qua các cuộc họp trưởng phó, đăng tải công khai trên webseid của nhà trường.
Định kỳ hàng tháng có đánh giá kết quả thực hiện PCTN, chấp hành chế độ báo cáo theo quy định ( 06 tháng/1 lần); kịp thời phát hiện những vấn đề còn thiếu sót, đề ra biện pháp khắc phục. Không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực có liên quan đến tham nhũng trong cơ quan.
 Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí
Tiếp tục thực hiện kê khai minh bạch tài sản bổ sung đối với các chức danh lãnh đạo mới bổ nhiệm thuộc diện phải kê khai; đến tháng 5/2015 có 40 người có bản kê khai tài sản thu nhập được niêm yết tại bảng tin nhà trường.
Tiếp tục công khai chỉ tiêu tuyển viên chức năm 2015, chỉ tiêu kế hoạch ngân sách nhà nước, chỉ tiêu tuyển sinh…
Tiếp tục sửa đổi và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; quy định về cử cán bộ đi học… ( 02 văn bản mới ban hành trong quý)
Duy trì trả lương và các khoản thu nhập ngoài lương cho CBGV qua tài khoản ATM
2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
-  Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng ngân sách theo dự toán được giao, thanh toán các khoản chi theo đúng quy định của Bộ Tài chính, UBND tỉnh ban hành, xây dựng kế hoạch và các định mức chi hàng năm như: Tiền lương, thưởng, công tác phí, hội họp, quy chế sử dụng điện thoại.
-  Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý sử dụng tài sản công.
- Thực hiện kê khai minh bạch về tài sản và thu nhập cho các đối tượng phải kê khai theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh. Kết quả kê khai và kê khai bổ sung hàng năm đều gửi báo cáo cho Thanh tra tỉnh. Tổng số người kê khai từ đầu năm là 40 người.
- Việc mua sắm vật tư, tài sản cố định thực hiện đúng theo quy định của Nghị định 85 về đấu thầu, mua sắm.
- Thực hiện công tác thanh kiểm tra các đơn vị, phòng ban theo kế hoạch.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
a/ Công tác thanh tra của cấp quản lý:  Tháng 03/2015 có cuộc kiểm tra của Ban Nội chính về việc giám sát, nắm tình hình công tác PCTN, việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU. Nội dung kiểm tra: Tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và Quý 1/2015.
c/ Công tác thanh tra nội bộ tại trường:
 Ban TTND của nhà trường là bộ phận tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBVC trong trường : Thời gian vừa qua không có đơn thư, khiếu nại tố cáo.
Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo, tin báo về tội phạm tham nhũng có liên quan đến cán bộ, công chức trong cơ quan 6 tháng đầu năm 2015: Không có.
 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá tình hình tham nhũng
Qua 6 tháng đầu năm 2015 vừa qua nhà trường không có đơn thư phản ánh nào về công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa có cá nhân nào bị các cơ quan, tổ chức phản ánh có hành vi tiêu cực, tham nhũng
2. Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng
Nêu cao nhận thức công tác PCTN trong việc quản lý tài sản của nhà trường, do vậy trường đề ra nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng như: công khai, minh bạch quy trình tuyển dụng cán bộ, tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn; tiêu chuẩn bình xét thi đua; chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào, quy chế chi tiêu nội bộ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy tập trung dân chủ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể người lao động, từ đó góp phần phát hiện kịp thời các biểu hiện tham nhũng và tăng cường biện pháp phòng ngừa;
3. Dự báo tình hình tham nhũng
Tiếp tục dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra, cần tập trung các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh: đó là mua sắm tài sản; XDCB, công tác coi chấm thi...
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1.Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn mới về PCTN cho cán bộ trong cơ quan.
2. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra giám sát của BCH Đảng ủy, đánh giá và thực hiện  nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm.
3. Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống các quy chế, quy định cho phù hợp, đảm bảo cho công tác lãnh đạo, quản lý hiệu quả.

Nơi nhận:
                - Thanh tra tỉnh
                - BGH, BCĐ thực hiện PCTN;

          - Lưu VT.

Tác giả bài viết: Phòng Tài vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017