22:30 +07 Thứ bảy, 23/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Tài vụ

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014

Thứ năm - 09/07/2015 09:12
BÁO CÁO
Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014
            Thực hiện công văn số 407/STC-TCHCSN của Sở Tài chính về báo cáo công tác THTKCLP năm 2015.Trường Cao đẳng Hải dương báo cáo như sau:
I/ Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện  công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của nhà trường:
1. Những biện pháp chỉ đạo, điều hành đã triển khai, thực hiện:
          Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
          Tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến từng cá nhân, đơn vị trong toàn trường.
          Hàng tháng, tổ chức quán triệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc họp lãnh đạo các đơn vị.
          Các biện pháp chỉ đạo điều hành nêu trên vẫn triển khai thực hiện qua các năm,  hiện vẫn phát huy tác dụng và đạt kết quả tích cực.
2. Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác THTK, CLP:
          Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua các hình thức như: học tập, nghiên cứu, phổ biến quán triệt Luật THTK, CLP thông qua các cuộc họp Chi bộ, Đảng bộ, họp giao ban của Sở, họp sơ - tổng kết của ngành và các hội nghị chuyên đề, các đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát hành in ấn, sao gửi các ấn phẩm, văn bản. Qua đó tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và THTK, CLP xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh.
    Tiếp tục duy trì chuyên mục phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên trang web của đơn vị , thường xuyên cập nhật thông tin để mở rộng công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình trong toàn cơ quan.
3. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về THTK, CLP; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, chế độ
          Sửa đổi Qui chế chi tiêu nội bộ một số nội dung: khoán tiền điền thoại; các nội dung chi chuyên môn: kiến tập, thực tập SP (dạy mẫu, hướng dẫn chủ nhiệm…)
          Ban hành văn bản về "Tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ lãnh đạo đơn vị" công khai trong toàn trường. 
4. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, công quỹ, tài sản công:
     Thông báo bằng văn bản các mức thu: Học phí, vệ sinh, phòng ở nội trú tới từng HSSV.
     Công khai quy trình bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị; quy trình bổ phiếu tín nhiệm quy hoạch lãnh đạo nguồn bằng văn bản đến từng đơn vị.
     Thực hiện công khai quy trình thi tuyển viên chức Đợt 1 năm 2014 trong toàn trường (đăng thông tin trên báo đài, thành lập Hội đồng thi tuyển, niêm yết danh sách thi và kết quả thi tại bảng tin của nhà trường)
    Tiếp tục thực hiện công khai việc sử dụng tài chính và các hoạt động tài chính theo quy định của Nhà nước.
    Thực hiện công khai và sử dụng tài sản công, phương tiện làm việc, áp dụng thực hiện thống nhất qui chế chi tiêu nội bộ, phương án trả  lương, trả thu nhập tăng thêm trong quý và kinh phí trích quĩ cơ quan…
    Thực hiện 100% trả lương và các khoản thu nhập cá nhân qua tài khoản ATM.
5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác THTK,CLP và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về công tác THTK,CLP:
          Phòng HCQT tăng cường thường xuyên kiểm tra việc sử dụng điện, nước tại khu văn phòng làm việc, giảng đường và khu ở nội trú.
          Phòng Đào tạo kết hợp với Tổ Giám sát, Tổ chủ nhiệm có trách nhiệm kiểm tra về chuyên môn như theo dõi lịch dạy, giờ ra vào lớp của giáo viên, HSSV; phân công cán bộ giám sát các kỳ thi.
          Phòng Tài vụ có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng mục đích, chống lãng phí các khoản chi hành chính không cần thiết, cắt giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm...theo Nghị quyết 01/ND-CP của Chính phủ.
          Trong thời gian vừa qua chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm gây thất thoát, lãng phí trong công tác THTK, CLP.
II/ Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 2 năm vừa qua
1. Qua thực tế quản lý và thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc sử dụng cơ sở vật chất và các dịch vụ công cộng của nhà trường trong 02 năm, kết quả đạt được theo bảng kê đính kèm báo cáo.
2. Cụ thể :
2.1. Về biên chế:
   Nhà trường thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định 43/TTg với tổng biên chế được giao là 153 người, thực tế sử dụng 117 biên chế, còn lại là hợp đồng.
   Trong công tác đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động theo đúng Luật lao động và các văn bản quy định hiện hành.
2.2. Về mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, văn phòng phẩm:
          Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, VPP làm việc đúng đối tượng, phục vụ thiết thực, đảm bảo hiệu quả công việc, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ và đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ thông tin; các trang thiết bị và phương tiện  không  còn sử dụng được nữa thì thu hồi và quản lý theo qui định nhà nước; Tận dụng tối đa các trang thiết bị chuyên môn sẵn có, chỉ đề nghị mua sắm mới trong trường trường hợp cần thiết phục vụ cho công việc. (Số liệu theo phụ biểu kèm theo)
    Đã quản lý và sử dụng trụ sở làm việc (khu Hiệu bộ và khu Nội trú), công trình phúc lợi công cộng.. theo đúng chức năng nhiệm vụ của nhà trường. Tiến hành kê khai bổ sung diện tích đất đang sử dụng do nhà trường quản lý vào báo cáo theo dõi tài sản của nhà trường theo đề nghị của Kiểm toán nhà nước.
    Năm 2014 nhận bàn giao tài sản từ việc sáp nhập Trường TC nông nghiệp theo đúng quy trình, số lượng tài sản tăng về phương tiện:(ô tô 4 chỗ) 01 chiếc; diện tích đất tăng hơn 15 nghìn m2; tăng hơn 300 danh mục tài sản.
      2.3. Về sử dụng kinh phí và chấp hành kết luận Thanh tra, Kiểm toán
Đã thực hành tiết kiệm kinh phí để chi tăng thu nhập cho CBGV trong 2 năm hơn 4 tỷ đồng; Trích lập và sử dụng quỹ cơ quan (từ nguồn thu SN) theo quy định; tiết kiệm chi quản lý hành chính 489 triệu đồng.
Thực hiện kê khai và nộp bổ sung thuế thu nhập DN năm 2013 theo kết luận của đoàn Kiểm toán đó làm việc với nhà trường vào cuối tháng 5/2014, số tiền: 2,5 triệu đồng.
Đã thực hiện thu hồi và nộp kinh phí chi sai theo văn bản UBND tỉnh quy định nguồn KP đấu thầu hoạt động trông giữ xe vào ngân sách NN, số tiền 40,2 triệu đồng.
III/ Đánh giá chung
          1. Đánh giá  kết quả đạt được:
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị trong thời gian vừa qua, đó là những bước chuyển biến rất tích cực, cán bộ, giáo viên ngày càng có ý thức trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt là các hoạt động cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của nhà trường; xây dựng chế độ tiêu chuẩn, định mức, ban hành qui chế chi tiêu nội bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân..
          Cấp ủy đảng và chính quyền đó đề ra được chương trình hành động, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị; đó thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ thục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ.
          2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
          Số lượng HSSV có ý thức tiết kiệm chống lãng phí chưa cao, chưa đạt hiệu quả như kế hoạch đề ra.
          Một số đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tiết kiệm một cách triệt để trong việc sử dụng điện, nước, VPP…
          Hệ thống cơ sở hạ tầng của nhà trường đó quá cũ (đường điện, đường nước…) gẫy thất thoát thường xuyên.
          3. Những kinh nghiệm rút ra
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tiết kiệm đối với HSSV.
          Có chế tài xử lý cá nhân, đơn vị vi phạm qui định về tiết kiệm, chống lãng phí.
IV/ Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp
          Trong những năm tới, nhà trường tiếp tục bám sát các mục tiêu, yêu cầu của Bộ Tài chính về thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí để đưa ra các biện pháp cụ thể hơn, tích cực hơn để có được những kết quả tiết kiệm kinh phí hiệu quả, tăng nguồn thu cho nhà trường và nâng thu nhập cho CBGV.
          - Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết kiệm trong toàn thể nhà trường từ CBGV và HSSV
          - Đề ra các biện pháp thực hiện cũng như cơ chế thưởng phạt trong công tác thực hành tiết kiệm. Xây dựng quy định, chế tài xử lý cá nhân hoặc đơn vị vi phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
          - Xây dựng và điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
          - Cập nhập và điều chỉnh kịp thời các văn bản qui định phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
          - Tuân thủ nghiêm túc các quy định về tài chính của Nhà nước ban hành.
V. Đề xuất- Kiến nghị:
 Đưa nội dung thực hành tiết kiệm, CLP vào hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công tác thi đua hàng năm của đơn vị.
NƠI NHẬN:                                                               
- Sở Tài chính ( báo cáo);
- Lưu TV.

Tác giả bài viết: Phòng Tài vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017