13:55 +07 Thứ hai, 16/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Tin đào tạo

Kết quả thi tuyển sinh Đại học liên thông chuyên ngành Kế toán

Thứ ba - 27/09/2011 16:00
Kết quả thi Đại học liên thông ngành Kế toán                                          download file  tại đây


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  
                     
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - 08/2011   
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG  
NGÀNH HỌC ĐĂNG KÝ: KẾ TOÁN  
STT SBD PT Họ tên Ngày sinh Điểm NLKT Điểm KTTC Tổng XT Ghi chú  
1 029 1 An Thị  Giang 16/10/88 7.50 7.75 15.50 Đỗ  
2 019 1 Bùi Đình  Điển 16/02/83 5.00 7.00 12.00 Trượt  
3 005 1 Bùi Thị  Anh 23/08/87 8.00 8.00 16.00 Đỗ  
4 025 1 Bùi Thị  Dự 20/11/84 8.00 7.00 15.00 Đỗ  
5 012 1 Đặng  Chiến 02/04/82 4.75 5.75 10.50 Trượt  
6 014 1 Đặng Thành  Công 16/05/86 7.50 6.50 14.00 Đỗ  
7 011 1 Đặng Thị  Chi 01/01/86 6.50 7.25 14.00 Đỗ  
8 035 1 Đinh Hữu  15/02/86 6.50 6.75 13.50 Đỗ  
9 021 1 Đinh Thị  Điệp 07/10/90 7.50 7.75 15.50 Đỗ  
10 006 1 Đinh Thị Quỳnh  Anh 29/09/85 8.00 7.25 15.50 Đỗ  
11 017 1 Đỗ Tuấn  Cường 27/10/87 7.00 7.75 15.00 Đỗ  
12 036 1 Đoàn Ngọc  30/04/88 7.50 6.50 14.00 Đỗ  
13 037 1 Hoàng Thị  11/05/89 8.50 8.00 16.50 Đỗ  
14 024 1 Lê Thị  Dịu 18/05/86 6.50 8.50 15.00 Đỗ  
15 009 1 Nguyễn Hữu  Bằng 10/08/86 7.00 6.75 14.00 Đỗ  
16 018 1 Nguyễn Ngọc  Diên 20/09/85 6.25 7.75 14.00 Đỗ  
17 034 1 Nguyễn Thị  08/06/90 8.50 7.50 16.00 Đỗ  
18 008 1 Nguyễn Thị  Ánh 23/10/90 8.00 6.75 15.00 Đỗ  
19 027 1 Nguyễn Thị  Đượm 07/08/86 7.00 7.00 14.00 Đỗ  
20 028 1 Nguyễn Thị  Duyên 27/02/85 6.50 7.00 13.50 Đỗ  
21 020 1 Nguyễn Thị Ngọc  Diệp 27/11/90 6.75 8.75 15.50 Đỗ  
22 004 1 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 08/03/90 7.75 6.00 14.00 Đỗ  
23 033 1 Nguyễn Thị Thu  16/10/90 7.25 8.50 16.00 Đỗ  
24 007 1 Nguyễn Thị Vân  Anh 26/10/90 7.75 7.00 15.00 Đỗ  
25 001 1 Phạm Ngọc  Anh 18/06/87 7.50 7.25 15.00 Đỗ  
26 023 1 Phạm Thị  Dịu 19/06/89 6.75 8.50 15.50 Đỗ  
27 015 1 Phạm Thị  Cúc 14/06/89 7.50 7.50 15.00 Đỗ  
28 002 1 Phạm Thị Vân  Anh 13/08/90 7.50 7.25 15.00 Đỗ  
29 013 1 Phạm Văn  Chương 31/07/78 5.75 6.75 12.50 Trượt  
30 016 1 Phạm Xuân  Cương 15/03/87 7.50 7.00 14.50 Đỗ  
31 032 1 Trần Thị Hương  Giang 30/09/83 8.25 9.00 17.50 Đỗ  
32 003 1 Vũ Thị  Anh 12/01/87 8.00 7.50 15.50 Đỗ  
33 010 1 Vũ Thị  Biên 29/12/89 7.50 7.25 15.00 Đỗ  
34 022 1 Vũ Thị  Dinh 20/05/88 6.25 8.00 14.50 Đỗ  
35 026 1 Vũ Thị  Dung 25/10/90     0.00 Không thi  
36 030 1 Vũ Thị Thuỳ  Giang 25/02/89 9.00 8.75 18.00 Đỗ  
37 031 1 Vũ Văn  Giang 20/02/85 8.00 9.00 17.00 Đỗ  
38 067 2 Bùi Thị  Huệ 20/12/90 6.50 7.50 14.00 Đỗ  
39 046 2 Bùi Thị  Hằng 21/05/89 7.25 6.00 13.50 Đỗ  
40 056 2 Chử Đức  Hiển 14/01/88 5.00 7.25 12.50 Trượt  
41 072 2 Đặng Thị  Hương 15/01/81 8.25 6.25 14.50 Đỗ  
42 068 2 Đỗ Thị  Huệ 25/12/82 7.50 7.50 15.00 Đỗ  
43 042 2 Đỗ Thị  Hải 18/10/89 7.25 5.00 12.50 Trượt  
44 043 2 Dương Thị  Hằng 16/01/89 7.50 7.00 14.50 Đỗ  
45 045 2 Khúc Thị Thu  Hằng 31/10/88 7.50 6.25 14.00 Đỗ  
46 062 2 Lê Thanh  Hoàng 15/11/83 8.25 6.25 14.50 Đỗ  
47 058 2 Mạc Thị  Hoa 16/06/86 7.50 7.25 15.00 Đỗ  
48 049 2 Nguyễn Thị  Hạnh 29/07/86 8.00 7.00 15.00 Đỗ  
49 050 2 Nguyễn Thị  Hảo 23/01/90 8.50 6.25 15.00 Đỗ  
50 053 2 Nguyễn Thị  Hiền 23/02/86 7.50 7.25 15.00 Đỗ  
51 052 2 Nguyễn Thị  Hảo 22/11/84 6.50 7.75 14.50 Đỗ  
52 059 2 Nguyễn Thị  Hòa 14/11/89 7.25 7.00 14.50 Đỗ  
53 054 2 Nguyễn Thị  Hiền 10/01/80 7.50 6.25 14.00 Đỗ  
54 055 2 Nguyễn Thị  Hiền 22/10/88 7.50 6.50 14.00 Đỗ  
55 065 2 Nguyễn Thị  Huế 14/02/88 7.50 5.75 13.50 Đỗ  
56 060 2 Nguyễn Thị  Hoài 19/06/89 6.25 6.75 13.00 Đỗ  
57 047 2 Nguyễn Thị Diệu  Hằng 27/09/84 9.00 9.00 18.00 Đỗ  
58 057 2 Nguyễn Thị Hà  Hoa 22/11/87 7.00 7.00 14.00 Đỗ  
59 073 2 Nguyễn Thị Lan  Hương 24/05/89 9.50 8.75 18.50 Đỗ  
60 038 2 Nguyễn Thị Thu  03/06/90 8.25 5.50 14.00 Đỗ  
61 066 2 Phạm Thị  Huế 25/11/85 8.25 7.50 16.00 Đỗ  
62 041 2 Phạm Thị  22/07/86 7.75 7.00 15.00 Đỗ  
63 044 2 Phạm Thị  Hằng 22/11/86 7.25 6.00 13.50 Đỗ  
64 064 2 Phạm Thị  Hồng 05/01/86 6.75 6.75 13.50 Đỗ  
65 069 2 Phạm Thị Hương  Huệ 28/06/89 7.00 7.50 14.50 Đỗ  
66 051 2 Phạm Thị Thanh  Hảo 10/07/86 7.50 7.25 15.00 Đỗ  
67 071 2 Phạm Văn  Hưng 07/07/88 9.50 6.25 16.00 Đỗ  
68 061 2 Trần Trung  Hoàn 06/03/78 8.25 7.25 15.50 Đỗ  
69 063 2 Vũ Thị  Hồng 26/04/89 8.50 6.75 15.50 Đỗ  
70 074 2 Vũ Thị  Hương 21/09/89 7.75 7.00 15.00 Đỗ  
71 070 2 Vũ Thị  Huệ 02/04/87 7.75 6.25 14.00 Đỗ  
72 039 2 Vũ Thị Hoàng  24/09/88 6.00 6.00 12.00 Trượt  
73 048 2 Vũ Thu  Hạnh 21/06/85 7.25 7.25 14.50 Đỗ  
74 040 2 Vương Thị  09/06/83 6.75 7.00 14.00 Đỗ  
75 096 3 Bùi Thị Thuỳ  Linh 14/03/90 7.25 6.25 13.50 Đỗ  
76 086 3 Cao Thị  Khuyên 23/10/89 7.50 4.75 12.50 Trượt  
77 087 3 Đặng Văn  Khuyến 17/04/82 7.00 5.50 12.50 Trượt  
78 088 3 Đinh Thị Mai  Lan 24/09/86 5.50 8.50 14.00 Đỗ  
79 094 3 Đỗ Thị  Liên 08/09/85 6.75 5.00 12.00 Trượt  
80 091 3 Đoàn Thị  Lan 15/05/90 7.25 9.00 16.50 Đỗ  
81 085 3 Lê Công  Khiêm 24/01/87 6.25 6.50 13.00 Đỗ  
82 110 3 Lê Thị  18/08/87 7.50 7.50 15.00 Đỗ  
83 103 3 Lương Thị  Lụa 25/06/87 8.50 7.00 15.50 Đỗ  
84 082 3 Lương Thị Thu  Huyền 30/10/87 7.00 8.75 16.00 Đỗ  
85 078 3 Ngô Thị  Hương 26/07/81 9.25 6.50 16.00 Đỗ  
86 107 3 Nguyễn Hạnh  Ly 01/07/90 5.75 7.00 13.00 Đỗ  
87 090 3 Nguyễn Ngọc  Lan 20/08/88 7.50 8.50 16.00 Đỗ  
88 089 3 Nguyễn Thị  Lan 06/09/90 8.00 9.00 17.00 Đỗ  
89 092 3 Nguyễn Thị  Làn 20/02/83 9.25 7.50 17.00 Đỗ  
90 076 3 Nguyễn Thị  Hương 01/09/90 7.75 7.00 15.00 Đỗ  
91 109 3 Nguyễn Thị  03/10/87 6.00 7.75 14.00 Đỗ  
92 112 3 Nguyễn Thị  18/06/89 6.75 6.75 13.50 Đỗ  
93 095 3 Nguyễn Thị  Liễu 14/06/89 6.50 5.75 12.50 Trượt  
94 079 3 Nguyễn Thị Lan  Hương 05/07/84 8.00 9.00 17.00 Đỗ  
95 075 3 Nguyễn Thị Thu  Hương 11/07/82 7.50 7.25 15.00 Đỗ  
96 098 3 Nguyễn Thị Thuỳ  Linh 13/10/87 4.25 8.50 13.00 Đỗ  
97 099 3 Nguyễn Thị Tố  Loan 04/08/84 6.50 6.75 13.50 Đỗ  
98 102 3 Nguyễn Trọng  Long 29/10/88 5.00 6.50 11.50 Trượt  
99 084 3 Phạm Minh  Khánh 02/09/87 6.50 6.75 13.50 Đỗ  
100 100 3 Phạm Thị  Loan 10/08/87 9.25 7.25 16.50 Đỗ  
101 093 3 Phạm Thị  Liên 09/09/89 7.00 6.00 13.00 Đỗ  
102 083 3 Phạm Thị Thu  Huyền 30/04/82 6.25 8.75 15.00 Đỗ  
103 077 3 Phạm Thu  Hương 27/08/90 7.25 6.50 14.00 Đỗ  
104 101 3 Tạ Thị  Loan 25/07/89 7.25 7.25 14.50 Đỗ  
105 080 3 Tạ Thị  Hương 10/10/84 5.00 9.00 14.00 Đỗ  
106 106 3 Thân Thị  Lương 03/02/89 7.00 7.50 14.50 Đỗ  
107 111 3 Tô Thị Phương  Mai 01/10/89 6.25 6.50 13.00 Đỗ  
108 097 3 Trần Thị  Linh 03/12/89 6.25 5.75 12.00 Trượt  
109 105 3 Trần Thị  Lương 03/11/87 4.75 7.00 12.00 Trượt  
110 081 3 Vũ Minh  Hường 17/02/78 7.25 8.50 16.00 Đỗ  
111 104 3 Vũ Thị  Luận 27/11/86 8.00 7.25 15.50 Đỗ  
112 108 3 Vũ Thị  09/11/83 6.50 7.50 14.00 Đỗ  
113 133 4 Bùi Thị  Nhung 30/11/88 8.00 7.50 15.50 Đỗ  
114 143 4 Bùi Thị  Phượng 20/12/85 6.25 5.75 12.00 Trượt  
115 122 4 Đào Thị Hồng  Ngân 02/10/89 7.25 7.50 15.00 Đỗ  
116 140 4 Đinh Thị  Phương 07/08/84 5.00 7.00 12.00 Trượt  
117 131 4 Đỗ Thị  Nhự 11/09/86 7.75 6.00 14.00 Đỗ  
118 137 4 Đỗ Thị  Oanh 03/05/90 6.75 6.75 13.50 Đỗ  
119 118 4 Hoàng Thị  Nga 02/11/89 7.50 7.00 14.50 Đỗ  
120 130 4 Hoàng Thị  Nhâm 13/07/90 7.00 6.00 13.00 Đỗ  
121 138 4 Khúc Thị Thu Ngần  Phương 06/11/88 7.25 7.25 14.50 Đỗ  
122 149 4 Lê Hải  Sơn 22/08/87 6.00 6.75 13.00 Đỗ  
123 129 4 Lê Thị  Nguyên 09/01/87 7.75 7.00 15.00 Đỗ  
124 115 4 Lê Thị  27/02/81 8.00 6.50 14.50 Đỗ  
125 127 4 Lê Thị  Ngọc 25/03/83 7.00 6.50 13.50 Đỗ  
126 121 4 Lê Thị  Ngân 25/12/87 6.25 6.00 12.50 Trượt  
127 147 4 Lương Thị Ngọc  Quỳnh 16/06/88 7.25 6.50 14.00 Đỗ  
128 136 4 Lương Thu  Ninh 25/05/87 7.00 6.75 14.00 Đỗ  
129 117 4 Nguyễn Kim  Nga 16/09/89 7.75 6.75 14.50 Đỗ  
130 142 4 Nguyễn Minh  Phượng 02/11/80 5.75 6.75 12.50 Trượt  
131 145 4 Nguyễn Thị  Quyên 16/02/88 8.00 6.75 15.00 Đỗ  
132 128 4 Nguyễn Thị  Ngọc 26/03/89 8.00 6.25 14.50 Đỗ  
133 135 4 Nguyễn Thị  Nhung 26/12/87 7.50 6.75 14.50 Đỗ  
134 150 4 Nguyễn Thị  Sơn 27/01/85 7.50 7.00 14.50 Đỗ  
135 141 4 Nguyễn Thị  Phương 18/08/81 6.75 7.00 14.00 Đỗ  
136 126 4 Nguyễn Thị  Ngọc 18/06/86 6.50 6.25 13.00 Đỗ  
137 148 4 Nguyễn Thị  Sao 02/06/87 6.00 7.00 13.00 Đỗ  
138 119 4 Nguyễn Thị  Nga 19/04/90 6.50 6.00 12.50 Trượt  
139 125 4 Nguyễn Thị  Ngoan 13/06/80 6.00 6.25 12.50 Trượt  
140 144 4 Nguyễn Thị  Phượng 08/10/89 5.50 6.25 12.00 Trượt  
141 124 4 Nguyễn Trọng  Nghĩa 20/05/84 7.00 6.50 13.50 Đỗ  
142 113 4 Ninh Thị Thuỳ  Minh 30/10/87 9.00 7.00 16.00 Đỗ  
143 114 4 Phạm Thị  10/08/84 8.00 6.00 14.00 Đỗ  
144 123 4 Phạm Thị  Ngân 04/08/86 6.75 6.25 13.00 Đỗ  
145 132 4 Phạm Thị Hồng  Nhung 01/11/90 4.25 7.00 11.50 Trượt  
146 120 4 Trần Thị  Ngân 06/01/91 8.25 6.25 14.50 Đỗ  
147 116 4 Trần Thị  Nga 26/10/86 6.50 6.00 12.50 Trượt  
148 146 4 Trần Thị Lệ  Quyên 10/12/90 7.00 6.00 13.00 Đỗ  
149 139 4 Trần Thị Thu  Phương 10/06/90 6.00 7.00 13.00 Đỗ  
150 134 4 Vũ Thị Hồng  Nhung 17/12/86 7.50 6.25 14.00 Đỗ  
151 187 5 Bùi Minh  Trang 20/10/87 8.25 6.50 15.00 Đỗ  
152 158 5 Đặng Thị  Thêu 14/09/85 6.50 5.00 11.50 Trượt  
153 175 5 Đào Thị  Thương 08/09/86 7.50 8.25 16.00 Đỗ  
154 167 5 Đào Thị Hoài  Thu 12/09/87 6.50 6.25 13.00 Đỗ  
155 178 5 Đoàn Thị  Thuỷ 07/01/90 7.00 6.00 13.00 Đỗ  
156 153 5 Hoàng Thị  Thấm 05/03/89 8.25 6.25 14.50 Đỗ  
157 183 5 Hoàng Thị Thu  Thùy 02/02/90 7.50 6.25 14.00 Đỗ  
158 157 5 Lê Thị  Thảo 19/04/87 6.00 5.75 12.00 Trượt  
159 179 5 Lê Thị Thanh  Thuỷ 12/08/87 6.50 6.25 13.00 Đỗ  
160 185 5 Lưu Thị Huyền  Trang 13/07/88 7.75 7.50 15.50 Đỗ  
161 163 5 Nguyễn Thị  Thoa 05/11/90 7.75 6.75 14.50 Đỗ  
162 159 5 Nguyễn Thị  Thêu 20/08/85 7.25 6.75 14.00 Đỗ  
163 170 5 Nguyễn Thị  Thu 15/04/85 7.50 6.25 14.00 Đỗ  
164 176 5 Nguyễn Thị  Thuỳ 21/10/89 6.25 7.00 13.50 Đỗ  
165 155 5 Nguyễn Thị  Thanh 01/08/89 8.00 4.75 13.00 Đỗ  
166 162 5 Nguyễn Thị  Thơ 25/12/89 6.25 6.50 13.00 Đỗ  
167 184 5 Nguyễn Thị  Thủy 15/10/90 5.50 7.25 13.00 Đỗ  
168 166 5 Nguyễn Thị  Thu 02/10/89 6.50 6.00 12.50 Trượt  
169 168 5 Nguyễn Thị  Thu 25/01/83 6.50 6.00 12.50 Trượt  
170 186 5 Nguyễn Thị Huyền  Trang 22/07/87 7.50 7.00 14.50 Đỗ  
171 151 5 Nguyễn Thị Thanh  Tâm 27/10/87 7.25 4.50 12.00 Trượt  
172 177 5 Nguyễn Thị Thu  Thuỷ 04/07/90 7.25 6.00 13.50 Đỗ  
173 156 5 Nguyễn Tiến  Thành 17/10/86 6.75 6.75 13.50 Đỗ  
174 161 5 Phạm Hồng  Thơ 14/10/88 6.25 6.25 12.50 Trượt  
175 173 5 Phạm Thị  Thương 20/09/88 7.75 6.50 14.50 Đỗ  
176 152 5 Phạm Thị  Tâm 06/05/87 7.25 6.00 13.50 Đỗ  
177 172 5 Trần Thị  Thuần 01/02/86 9.25 6.00 15.50 Đỗ  
178 154 5 Trần Thị  Thắm 20/08/90 7.75 5.25 13.00 Đỗ  
179 174 5 Trần Thị Thu  Thương 07/03/86 7.00 7.00 14.00 Đỗ  
180 181 5 Trần Thị Thu  Thuỷ 23/10/89 7.50 5.75 13.50 Đỗ  
181 188 5 Vũ Thị  Trang 26/03/90 8.25 6.25 14.50 Đỗ  
182 160 5 Vũ Thị  Thêu 08/08/85 7.75 6.25 14.00 Đỗ  
183 164 5 Vũ Thị  Thoa 21/07/90 7.50 6.50 14.00 Đỗ  
184 165 5 Vũ Thị  Thu 12/01/90 7.50 6.50 14.00 Đỗ  
185 171 5 Vũ Thị  Thuấn 10/07/87 8.25 5.75 14.00 Đỗ  
186 182 5 Vũ Thị  Thuỷ 18/08/89 7.75 5.75 13.50 Đỗ  
187 169 5 Vũ Thị  Thu 13/01/88 6.50 6.50 13.00 Đỗ  
188 180 5 Vũ Thị  Thuỷ 07/04/89 7.00 5.75 13.00 Đỗ  
189 209 6 Bùi Thị  Vân 24/07/90 5.75 6.50 12.50 Trượt  
190 207 6 Đặng Thị  Vân 06/12/88 8.00 6.50 14.50 Đỗ  
191 220 6 Đỗ Thị  Xiêm 03/05/85 8.00 6.00 14.00 Đỗ  
192 208 6 Đỗ Thị Thanh  Vân 13/08/87 5.25 6.50 12.00 Trượt  
193 225 6 Đoàn Thị  Yến 10/08/89 7.00 6.00 13.00 Đỗ  
194 214 6 Hà Thị  Vân 15/05/87 5.25 6.25 11.50 Trượt  
195 195 6 Hà Văn  Trung 29/01/87 7.50 6.00 13.50 Đỗ  
196 219 6 Hà Văn  Vinh 13/03/71 5.25 6.25 11.50 Trượt  
197 197 6 Hồ Quang  Trung 17/11/84 6.25 4.50 11.00 Trượt  
198 205 6 Hoàng Thị  Tuyết 14/02/88 7.25 6.75 14.00 Đỗ  
199 201 6 Nguyễn Huy  Tuấn 17/03/83 6.25 6.00 12.50 Trượt  
200 204 6 Nguyễn Thị  Tuyền 21/01/89 8.00 6.50 14.50 Đỗ  
201 194 6 Nguyễn Thị  Trong 10/06/84 8.00 6.00 14.00 Đỗ  
202 221 6 Nguyễn Thị  Xoan 10/08/90 7.50 5.75 13.50 Đỗ  
203 212 6 Nguyễn Thị  Vân 08/08/85 6.25 6.00 12.50 Trượt  
204 215 6 Nguyễn Thị  Vân 26/04/86 5.50 6.75 12.50 Trượt  
205 222 6 Nguyễn Thị Hải  Yến 30/04/90 8.50 6.25 15.00 Đỗ  
206 226 6 Nguyễn Thị Hải  Yến 26/08/90 6.50 7.00 13.50 Đỗ  
207 223 6 Nguyễn Thị Hải  Yến 04/09/90 5.75 6.25 12.00 Trượt  
208 200 6 Nguyễn Văn  Tứ 20/12/87 7.75 6.25 14.00 Đỗ  
209 193 6 Nhữ Thị  Trang 27/11/89 7.00 6.50 13.50 Đỗ  
210 217 6 Phạm Đức  Việt 30/10/85 6.50 6.25 13.00 Đỗ  
211 189 6 Phạm Thị  Trang 01/09/90 7.25 6.00 13.50 Đỗ  
212 191 6 Phạm Thuỳ  Trang 27/07/88 8.50 5.50 14.00 Đỗ  
213 216 6 Phạm Văn  Viết 11/01/90 3.25 6.50 10.00 Trượt  
214 199 6 Phan Thị  24/01/83 7.00 6.25 13.50 Đỗ  
215 211 6 Phan Thị  Vân 20/06/87 6.50 6.00 12.50 Trượt  
216 213 6 Phan Thị  Vân 25/12/90 5.00 6.50 11.50 Trượt  
217 198 6 Quản Văn  Trường 05/11/78 5.00 6.25 11.50 Trượt  
218 224 6 Trần Hoàng  Yến 03/12/85 5.50 6.75 12.50 Trượt  
219 203 6 Trần Thị  Tuyên 03/04/89 6.50 6.50 13.00 Đỗ  
220 210 6 Trần Thị  Vân 20/11/90 4.00 5.25 9.50 Trượt  
221 190 6 Trần Thị Thuỳ  Trang 28/12/88 8.25 5.50 14.00 Đỗ  
222 202 6 Trịnh Thanh  Tùng 01/08/87 5.00 6.25 11.50 Trượt  
223 196 6 Vũ Hữu  Trung 10/04/86 8.50 6.00 14.50 Đỗ  
224 192 6 Vũ Thị  Trang 26/08/89 7.50 6.25 14.00 Đỗ  
225 206 6 Vũ Thị  Tuyết 17/09/87 6.00 6.50 12.50 Trượt  
226 218 6 Vũ Thị  Vinh 12/03/89 6.50 6.00 12.50 Trượt  
                     
Điểm chuẩn: 13 điểm  
Tổng số thí sinh đỗ: 179  
Tổng số thí sinh trượt: 47
Thời gian nhận phúc khảo: Từ 27/09/2011 đến 11/10/2011  
Thời gian nhập học: 8h00' ngày 6/11/2011  

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017