14:08 +07 Thứ hai, 16/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Tin tức chung

Xây dựng mô hình, tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường Cao đẳng Hải Dương

Thứ năm - 20/07/2017 16:06
Xây dựng mô hình, tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường Cao đẳng Hải Dương
 
                                          
 
1. Khái niệm Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là “hoạt động giáo dục, trong đó người học dựa trên sự tổng hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kĩ năng khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống, nhà trường, gia đình và tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động này: năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực thích ứng với biến động của nghề nghiệp và cuộc sống”.
(Dự thảo Chương trình phổ thông tổng thể - Bộ Giáo dục và đào tạo, tháng 4 năm 2017, tr. 25).
Hiện nay, các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân đều xây dựng, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo nội hàm của khái niệm đã được xác định ở trên. Mặc dù khái niệm hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã thành quen thuộc và các trường đã bước đầu thống nhất về ý nghĩa, mục đích, nội dung của hoạt động này nhưng cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và những giá trị giáo dục đặc thù do hoạt động trải nghiệm sáng tạo mang lại ở các cơ sở giáo dục vẫn còn là một khoảng mở, còn nhiều vấn đề đang được trao đổi, thảo luận.
2. Định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục của các cấp học
Thực hiện Nghị quyết 29/TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó chú trọng đến việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục ở các bậc học nhằm “tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông, chuyển từ dạy chữ, đối phó với thi cử sang kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện hài hòa đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi người” (Mục tiêu Đổi mới chương trình - Tài liệu Hội thảo “Xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 12 năm 2014, tr. 17)
Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm sáng tạo được xây dựng thành chương trình trong chương trình phổ thông tổng thể; được phân bổ thời gian cụ thể ở các lớp học; được định hướng rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp tiến hành, cách đánh giá kết quả hoạt động.
+ Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 theo hai giai đoạn: Ở giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9), hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực hiện mục tiêu hình thành các phẩm chất, thói quen, kĩ năng  sống. Mỗi học sinh vừa là người tham gia, vừa là người kiến thiết và tổ chức các hoạt động cho chính mình, qua đó biết cách tích cực hóa bản thân, khám phá, điều chỉnh bản thân, cách tổ chức hoạt động, tổ chức cuộc sống và làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (lớp 10 đến lớp 12), hoạt động trải nghiệm sáng tạo tiếp tục phát triển những năng lực và phẩm chất đã hình thành từ giai đoạn trước, tập trung vào việc hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp.
+ Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo gồm 5  lĩnh vực: Phát triển cá nhân; Cuộc sống gia đình; Đời sống nhà trường; Quê hương đất nước và cộng đồng xã hội; Nghề nghiệp và phẩm chất người lao động. Nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo được cấu trúc theo phần bắt buộc và tự chọn, được xây dựng theo nguyên tắc tích hợp, hoặc đồng tâm kết hợp với tuyến tính, được xây dựng thành các chủ đề mang tính chất mở và tương đối độc lập với nhau.
+ Hình thức và phương pháp chủ yếu của hoạt động trải nghiệm sáng tạo là tham quan, thực địa, câu lạc bộ, diễn đàn, giao lưu, câu lạc bộ, cắm trại, trò chơi, thực hành lao động… Phương pháp đánh giá bằng quan sát hành vi, thái độ, bẳng kiểm, bản tự luận, hồ sơ hoạt động, sản phẩm sáng tạo…
(Xem Dự thảo “Chương trình phổ thông tổng thể” - Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 4 năm 2017 )
3. Xây dựng mô hình và tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường Cao đẳng Hải Dương
Chủ động, tích cực tiếp nhận quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Hải Dương đã điều chỉnh mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo, hướng tới việc đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ thông cũng như nhu cầu của xã hội, của địa phương. Hướng dẫn người học thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một trong những yếu tố đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực đạt chuẩn cho xã hội.
Trường Cao đẳng Hải Dương không vận dụng quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động trải nghiệm sáng tạo một cách máy móc mà có sự nghiên cứu, chọn lọc cho phù hợp với các hoạt động của nhà trường như tăng cường rèn kĩ năng nghề và kĩ năng sống cho sinh viên các ngành sư phạm và ngoài sư phạm; giáo dục toàn diện cho học sinh trong các trường thực hành; mở rộng không gian đào tạo đối với học viên người nước ngoài khi học Tiếng Việt… Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã được tiến hành đồng bộ từ người quản lí, giảng viên, sinh viên, cán bộ nhân viên, phải được thực hiện qua các khâu của quá trình đào tạo từ giảng dạy đến NCKH, Hội thi Kĩ năng nghề nghiệp giỏi của sinh viên, Hội thi Giảng viên giỏi cấp trường, thực tập nghề nghiệp, Giáo dục an ninh quốc phòng, tham gia lao động xã hội, hoạt động của các đoàn thể, hội sinh viên…
3.1. Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong đào tạo sinh viên
Năm học 2015-2016 và 2016-2017, trường Cao đẳng Hải Dương đào tạo 29 ngành hệ cao đẳng (16 ngành sư phạm và 13 ngành ngoài sư phạm), 19 ngành hệ trung cấp. Khối kiến thức của mỗi ngành đào tạo từ 90 đến 120 tín chỉ trong đó bao gồm khối kiến thức các môn chung, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã được đưa vào chương trình môn học của các ngành, các hệ đào tạo, được thực hiện theo định hướng chung.
Từ mô hình của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học học phần:
          - Xác định mục tiêu của học phần (cụ thể của mục tiêu đào tạo ngành học);
- Xác định mục đích, yêu cầu, nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo;
- Thiết kế các bước tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo (thời gian, không gian, các chất liệu cần thiết để làm ra sản phẩm; người thực hiện các công việc, những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện hoạt động…);
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (hướng dẫn người học trực tiếp làm sản phẩm);
- Thiết kế phiếu chấm đánh giá được kết quả thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua sản phẩm cụ thể;
- Tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo của giảng viên và hiệu quả đối với việc giáo dục sinh viên, học sinh;
nhà trường đã tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học học phần:
a. Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên năm học 2015-2016 và 2016-2017
Năm học 2015-2116, hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thực hiện trong 3 loại đề tài:
- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong đề tài “Dạy học học phần theo hướng tiếp cận năng lực”. Tổng số: 48 đề tài
- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong đề tài “Xây dựng chương trình tiên tiến bồi dưỡng giáo viên phổ thông”. Tổng số: 21 đề tài
- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong đề tài ‘Xây dựng chương trình dạy học các môn học ở trường Tiểu học, THCS”. Tổng số: 14 đề tài  
Năm học 2016-2017, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trở thành nội dung cơ bản trong các đề tài cấp trường. Tổng số 15 đề tài/36 đề tài cấp trường.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong bài thi “Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học học phần” của giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2015-2016 và năm 2016-2017
Năm học 2015-2016 có 40 giảng viên tham gia dự thi với 40 hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với dạy học học phần và dạy học ở các trường thực hành. Xếp loại xuất sắc là 1, loại tốt là 23, loại khá là 15, loại TB là 1. 
Năm học 2016-2017 có 33 GV tham gia dự thi với 33 hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với dạy học học phần và dạy học ở các trường thực hành. Xếp loại xuất sắc là 6, loại tốt là 11, loại khá là 12, loại TB là 4.          
c. Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học tích hợp các học phần
+ Các học phần được tích hợp: “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Đường lối cách mạng Việt Nam”, “Giáo dục pháp luật”.
+ Mục đích trải nghiệm: Giúp sinh viên hiểu thực tế sản xuất của địa phương; có ý thức kỉ luật trong lao động; rèn luyện phẩm chất, năng lực thông qua lao động; có tinh thần đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
+ Các địa điểm trải nghiệm:  Công ty điện tử UNIDDEN Việt Nam (Khu Công nghiệp Tân Trường - Cẩm Giàng); Công ty điện tử UMC Việt Nam (Khu Công nghiệp Tân Trường - Cẩm Giàng); Công ty Điện tử TOYODENSO Việt Nam (Khu Công nghiệp Nam Sách); Công ty Điện tử BROTHER Việt Nam (Khu Công nghiệp Phúc Điền - Cẩm Giàng).
+ Nội dung trải nghiệm: học sinh, sinh viên tham gia lao động; thực hiện công việc theo phân công, hướng dẫn của chủ xưởng để học kĩ năng quản lí lao động; sinh hoạt tập thể để gắn bó, chia sẻ; tìm hiểu đời sống khu dân cư và các mối quan hệ xã hội… Nội dung được thông báo sau khi sinh viên học tập học phần để định hướng trải nghiệm.
+ Hình thức tổ chức: Sinh viên tự nguyện đăng kí hoạt động trải nghiệm, trực tiếp lao động tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất do bản thân lựa chọn (sau khi nắm được thông tin về quy trình sản xuất, cách thức sử dụng lao động, tiền công lao động, các điều kiện lao động khác). Thời gian trải nghiệm là 5 tuần.
+ Số học sinh, sinh viên tham gia: có 10 đợt trải nghiệm với 392 học sinh, sinh viên tham gia.
+ Kết quả thu được sau thời gian lao động xã hội: sinh viên ý thức được giá trị của lao động; ý thức kỉ luật, sống đoàn kết, yêu thương, chia sẻ với cộng đồng, rèn kĩ năng giao tiếp, xử lí tình huống trong nghề nghiệp và tình huống xã hội.
+ Cách đánh giá kết quả: qua bài tập thu hoạch của sinh viên sau mỗi đợt trải nghiệm.
3.2. Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường thực hành
Với phương châm “học đi đôi với hành”, tăng cường rèn kĩ năng nghề, nhà trường đã chủ trương xây dựng hệ thống các trường thực hành. Năm học 2014-2015, trường Mầm non thực hành Hoa Sen của nhà trường được thành lập. Năm học 2015-2016, trường Tiểu học Chu Văn An ra đời. Năm học 2016-2017, trường THCS Chu Văn An bắt đầu đi vào hoạt động. Đến nay, trường Mầm non Hoa sen có 12 lớp với 386 trẻ ở độ tuổi trẻ, mẫu giáo. Trường Tiểu học Chu Văn An có 2 lớp 1, 1 lớp 2 với 84 học sinh. Trường THCS Chu Văn An có 3 lớp 6 với 86 học sinh. Mục tiêu của các trường thực hành là giáo dục học sinh phát triển toàn diện, trở thành công dân tốt khi được tiếp nhận chương trình giáo dục tiên tiến, quy trình giáo dục đảm bảo tính khoa học và tính nhân văn. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được xác định là một hoạt động giáo dục mang tính đặc thù tạo nên nét mới của hệ thống các trường thực hành. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường thực hành được thực hiện theo định hướng chung và được tổ chức rất phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả thiết thực.
Từ định hướng xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường thực hành:
+ Gắn với nội dung giảng dạy, bổ trợ cho nội dung giảng dạy;
+ Gắn với các hoạt động xã hội;
+ Phù hợp với đặc điểm tâm lí và năng lực của học sinh;
+ Đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh học sinh;
+ Phù hợp với khả năng tài chính của nhà trường;
+ Đem lại sự trải nghiệm cho nhiều đối tượng: người dạy, người học, người cùng tham gia (phụ huynh học sinh hoặc các đối tượng khác quan tâm đến hoạt động này);
- Tích hợp các môn học, tích hợp các hoạt động giáo dục của nhà trường;
kết quả thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo của các trường thực hành cụ thể như sau:
a. Những hoạt động trải nghiệm ở Trường Mầm non Hoa Sen
STT Tên hoạt động Số trẻ tham gia Ý nghĩa giáo dục  
1 Bé vui hội trăng rằm (9/2014; 9/2015; 9/2016)
Hình thức: Bé tập làm bánh nướng, bánh dẻo; Xem múa sư tử, Trò chuyện với chị Hằng, chú Cuội
312 - Hạnh phúc được quan tâm, chăm sóc  
2 Dã ngoại tại Công viên Bạch Đằng - TP Hải Dương (4/2015)
Hình thức tổ chức: Trẻ đến công viên, cô giới thiệu các trò chơi, cảnh sắc của công viên, trẻ tham gia các trò chơi.
130 trẻ lớp 5-6 tuổi - Làm quen với môi trường xung quanh  
3 Nôen yêu thương (24/12/2015; 24/12/2016)
Hình thức tổ chức:
- Ông già Nôen chuyển quà đến các gia đình theo sở thích của trẻ.
- Trẻ tham gia các hoạt động trong không khí lễ giáng sinh được trang trí: cây thông Nôen, ông già Nôen, Bà chúa Tuyết.
346 - Hiểu ý nghĩa lễ Giáng sinh 
- Niềm vui khi nhận những món quà của người thân trao tặng
- Rèn kĩ năng kể chuyện, đọc thơ, hát
 
4 Lễ hội mùa xuân (2/2015; 2/2016; 2/2017)
- Hình thức tổ chức:
Cô cùng bé làm bánh chưng, làm hoa đào, tranh bằng chất liệu dân gian
- Tham gia một số trò chơi dân gian như pháo đất, kéo co, đấu vật, chọi gà…
346 - Hiểu một số phong tục trong Tết cổ truyền của dân tộc
- Niềm vui khi thêm một tuổi, đón mùa xuân đến
- Rèn khéo tay, hay làm
 
5 Lễ hội mùa hè (4/2015, 4/2016, 4/2017)
Hình thức:
- Cô cùng trẻ lớp 5-6  tập làm bánh trôi, bánh chay. Trẻ lớp bé quan sát, thưởng thức sản phẩm
346 - Trẻ làm quen với các món ăn dân tộc trong ngày lễ Phật đản, Tết Đoan ngọ
- Tập khéo tay, hay làm
 
6 Ngày hội của cô và bé (11/2015; 11/ 2016)
Hội thi cô giáo tài năng, bé khỏe bé ngoan
384 - Hiểu ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam
- Hiểu vẻ đẹp của những cô giáo
- Tình cảm quý trọng, yêu mến cô giáo
 
7 Cháu yêu chú bộ đội (12/2015, 12/ 2016)
Hình thức tổ chức:
Cô và trẻ thiết kế mô hình doanh trại bộ đội. Các trẻ tập làm chú bộ đội với trang phục và một số  hoạt động cơ bản như tập hợp, đi đều, chào…
143 trẻ lớp 5-6 tuổi - Nhận biết cuộc sống của các chú bộ đội ở doanh trại
- Tình cảm kính trọng, yêu thương đối với chú bộ đội
 
 
8 Bé làm quen với lớp 1 (5/2016)
Hình thức: Giao lưu với trường Tiểu học Chu Văn An
Trẻ lớp 5-6 tuổi tham gia các hoạt động của học sinh lớp 1
143 Lớp 5-6 tuổi - Trẻ tự tin khi bước vào lớp 1
- Gắn bó với thầy cô bạn bè, trường lớp
 
9 Bé đón Tết thiếu nhi (5/2015, 5/2016)
Hình thức tổ chức:
- Trẻ tham gia đóng tiểu phẩm cùng cô, trao quà tặng
- Hát những bài hát về thiếu nhi
- Cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi
- Giao lưu giữa các lớp
384 - Niềm vui khi được người lớn quan tâm
- Mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể
 
10 Trải nghiệm tại Nông trại giáo dục (6/2017)
Hình thức: Trẻ lớp 5-6 tuổi tham gia các hoạt động tại Nông trại giáo dục - Cơ sở 2
150 trẻ - Trẻ tập làm nông dân
- Tập làm lính cứu hỏa
- Tham gia một số trò chơi dân gian
 
b. Những hoạt động trải nghiệm ở Trường Tiểu học Chu Văn An
STT Tên hoạt động Số HS tham gia Ý nghĩa giáo dục
1 Vầng trăng tuổi thơ (9/2015; 9/2016)
Hình thức: Sinh hoạt văn nghệ, tặng quà, trò chuyện với thiếu nhi qua tiểu phẩm, múa sư tử, bày cỗ trung thu tại nhà Đa năng
28 hs lớp 1 năm 2015
86 HS năm 2016
- Hiểu Tết trung thu của dân tộc
- Hạnh phúc khi được yêu thương, chăm sóc
2 Theo bước chân anh bộ đội cụ Hồ (12/2015)
Hình thức: Hội thi tìm hiểu ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Học sinh hát, tham gia tiểu phẩm về chủ đề người lính; vẽ tranh theo chủ đề nét đẹp anh bộ đội cụ Hồ
28 HS lớp 1 - Kính trọng, yêu thương anh bộ đội
- Học tập tấm gương hi sinh của anh bộ đội
3 My minishop (5/2016)
Hình thức: Học sinh trải nghiệm tại siêu thị mini của nhà trường
28 HS lớp 1 - Quan sát cách sắp xếp hàng hóa
- Gọi tên một số loại hàng bằng tiếng Anh
- Giao tiếp khi mua hàng tại siêu thị
4 Merry christmas (12/2016)
Hình thức tổ chức: Tạo không khí giáng sinh trong lớp học
Sinh viên đóng vai bà chúa Tuyết, ông già Nôen. Học sinh tham gia các nhân vật trong truyện, giao tiếp bằng tiếng Anh đơn giản xoay quanh chủ đề lễ giáng sinh
86 HS - Hiểu ý nghĩa lễ giáng sinh
- Vui khi nhận quà tặng từ người thân
5 Bông hồng tặng cô (11/2016)
Hình thức tổ chức: Hội thi
Học sinh làm hoa bằng các chất liệu tặng các cô giáo, biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo chủ đề mừng Ngày nhà giáo Việt Nam
86 HS - Hiểu ý nghĩa ngày 20/11, sự tôn vinh đối với nghề giáo
- Tình cảm tri ân với các thầy cô
- Gắn bó với trường lớp
6 Em đến với làng Gốm Chu Đậu - Nam Sách (1/2017)
Học sinh tham quan và tập làm sản phẩm gốm tại làng Gốm Chu Đậu
86 HS - Hiểu vẻ đẹp của sản phẩm gốm Chu Đậu
- Biết thao tác làm ra sản phẩm gốm, quý trọng lao động
7 Em tiến bước lên đoàn (3/2017)
Hình thức tổ chức: Hội thi
Học sinh tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kể chuyện những tấm gương Đoàn viên ưu tú, biểu diễn tiểu phẩm về hoạt động cách mạng của Đoàn viên là anh hùng
86 - Ý thức phấn đấu trở thành đoàn viên
- Học tập những tấm gương đoàn viên ưu tú
8 Kể chuyện theo sách (4/2017)
Hình thức tổ chức: Hội thi
Học sinh quyên góp sách, sắp xếp theo chủ đề, đọc sách, tóm tắt nội dung, kể diễn cảm những câu chuyện trong sách
86 - Ham mê đọc sách, thấy giá trị do sách mang lại
- Kể chuyện theo sách
- Năng lực thẩm mĩ qua việc sắp xếp sách
9 Trải nghiệm tại cơ sở 2 (6/2017)
Hình thức tổ chức: Học sinh tham gia các hoạt động tại 5 khu trải nghiệm ở cơ sở 2
 
86 - Tập làm nông dân
  Tập làm nghề gốm
  Tập làm lính cứu hỏa
   Tập làm nghệ sĩ
- Chia sẻ cảm xúc khi cùng vui chơi
10 Em làm quen với thư viện trường Tiểu học (6/2017)
Hình thức: Học sinh đến thư viện, tìm hiểu các bộ phận của thư viện, tham gia một số hoạt động của thư viện; đọc sách và kể chuyện theo sách; tập sắp xếp sách trong thư viện theo chủ đề; xem đĩa hình những phim được chuyển thể từ sách.
106 trẻ lớp 5-6 tuổi trường Mầm non Hoa Sen
86 HS trường Tiểu học Chu Văn An
- Cảm xúc khi đọc những cuốn sách viết về cuộc sống của thiếu nhi
- Ý thức giữ gìn bảo vệ sách
- Tình cảm trân trọng với các cán bộ thư viện
- Năng lực thẩm mĩ khi sắp xếp sách theo chủ đề
11 Làm quen với lớp 1 (6/ 2016, 6/2017)
Hình thức tổ chức:
- Các trường Mầm non đưa trẻ lớp 5-6 tuổi đến trường Tiểu học Chu Văn An
- Các cô giáo trường Tiểu học Chu Văn An hướng dẫn trẻ lớp 5-6 tuổi  làm quen với các hoạt động của học sinh lớp 1 (Chào cờ, học, chơi, ăn, ngủ, rèn kĩ năng sống)
- Thời gian sinh hoạt: 1 ngày
 
215 trẻ thuộc 3 trường: Hoa Sen; Hoa Linh; Tài năng Việt;
73 trẻ lớp 5-6 tuổi trường Mầm non Việt Anh;
86 học sinh Tiểu học Chu Văn An
- Hứng thú khi đến trường Tiểu học
- Tình cảm gắn bó giữa trẻ trường Mâm non chuẩn bị vào lớp 1 và học sinh trường Tiểu học Chu Văn An
- Tình yêu với cô giáo, với lớp, trường
c. Những hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THCS Chu Văn An
STT Tên hoạt động Số HS tham gia Ý nghĩa giáo dục
1 Em tập làm bộ đội (7/2016)
Hình thức: Học sinh đến thăm Lữ đoàn tên lửa 490 đóng tại Thị xã Chí Linh (Hải Dương); Tập làm một số thao tác gấp chăn màn, để giày dép theo quy định của doanh trại; Quan sát các hoạt động trong 1 ngày của các chú bộ đội
 
84
 
- Hiểu kỉ luật quân đội
- Thấy được nét đẹp anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình
- Sống có nền nếp
- Tinh thần hỗ trợ trong công việc
2 Thăm Văn miếu Mao Điền  (8/2016)
Hình thức: Tổ chức cho học sinh đến Văn miếu Mao Điền, nghe giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa, tham gia trò chơi dân gian như “Đố chữ”, “Đánh cờ người”; “Thả thơ”…
 
 
84 - Hiểu truyền thống hiếu học của người thành Đông
- Hiểu tấm gương ham học của các bậc Nho học xưa
- Hiểu tấm gương tiến sĩ thời nay
3 Vui hội trăng rằm (9/2016)
Hình thức tổ chức: Giao lưu các lớp trong trường
- Phụ huynh phối hợp với học sinh làm các mâm cỗ từ hoa quả, bánh kẹo đón Trung thu
- Học sinh xem múa sư tử, biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo chủ đề Tết trung thu, tham gia đóng chị Hằng, chú Cuội
84 - Hiểu phong tục Tết trung thu
- Đón nhận tình cảm của người lớn dành cho thiếu nhi
- Niềm vui của thiếu nhi khi có nhiều bạn bè cùng “trông trăng” “phá cỗ”
4 Tham quan Cổ Loa, Đền Gióng (10/2016)
Hình thức: Học sinh đến Cổ Loa, Đền Gióng nghe giới thiệu về di tích lịch sử, tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, đấu vật; Thu hoạch bằng tranh vẽ về Đền Cổ Loa, Đền Gióng…
84
 
 
 
 
- Hiểu di tích lịch sử gắn với truyền thuyết
- Tự hào với truyền thống yêu nước và nhân văn của dân tộc
5 Trải nghiệm tại chùa Phong Hanh - Thành phố Hải Dương (10/2016)
Hình thức tổ chức: Học sinh đến chùa Phong Hanh, nghe sư Hương giảng Đạo hiếu, tập làm một số việc của nhà chùa như quét dọn sân chùa, thu dọn, sắp xếp đồ lễ, phân phát cháo từ thiện…
 
84
- Hiểu đạo hiếu qua lời giảng của nhà sư
- Có tấm lòng từ thiện đối với những con người bất hạnh trong xã hội
- Hiểu được quá trình tu dưỡng để đạt được kết quả
6 Nét đẹp đội viên (11/2016)
Hình thức tổ chức: Hội thi tìm hiểu lịch sử Đội thiếu niên Tiền phong HCM
Kể chuyện những tấm gương Đội viên xuất sắc; biểu diễn tiểu phẩm về cuộc đời của các Đội viên
84 - Hiểu nghi thức Đội
- Tích cực tham gia hoạt động Đội
7 Giai điệu tuổi hồng (11/2016)
Hình thức tổ chức: Hội thi văn nghệ giữa các lớp trong trường theo chủ đề mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Học sinh dàn dựng các tiết mục, dẫn chương trình, tham gia biểu diễn
84 - Năng lực tham gia các hoạt động văn nghệ
- Đoàn kết, gắn bó với tập thể
8 New Years around the World (12/2016)
Hình thức tổ chức: Hội thi tìm hiểu phong tục Tết ở các nước phương Tây theo hình thức Rung chuông vàng
84 - Hiểu phong tục đón tết của một số nước trên thế giới
- Mạnh dạn tự tin và khát vọng hội nhập
9 Trải nghiệm tại làng Gốm sứ Chu Đậu (Nam Sách) (1/2017)
Hình thức: Tham quan, nghe giới thiệu về nghề Gốm
Vẽ trên sản phẩm Gốm thô, thể hiện những ước mở của mình; nhận sản phẩm Gốm sau khi hoàn thành
84 - Hiểu nghề gốm truyền thống
- Tập làm một số sản phẩm gốm đơn giản
- Tự hào về vẻ đẹp của văn hóa quê hương
10 Sáng tạo vì môi trường (3/2017)
Hình thức tổ chức: Học sinh thiết kế sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo từ những nguyên liệu thu thập được trong cuộc sống hàng ngày
- Thuyết minh ý tưởng sáng tạo
84 - Ý thức bảo vệ môi trường qua việc tận dụng nguyên liệu phế thải để làm sản phẩm mang tính ứng dụng và tính thẩm mĩ
- Tưởng tượng và khát vọng vươn tới cuộc sống tươi đẹp hơn
11 Em lớn lên cùng trang sách (4/2017)
Hình thức Hội thi: Kể lại truyện sau khi đọc; Bốc thăm trả lời câu hỏi liên quan đến tác giả, tác phẩm, nhân vật trong sách; Sắp xếp sách, truyện theo chủ để; Biểu diễn tiểu phẩm chuyển thể từ truyện có trong chương trình Ngữ văn THCS
84 - Hiểu ý nghĩa của sách đối với học sinh; giữ gìn sách
- Rèn thói quen đọc sách và kĩ năng đọc sách
- Hiểu công việc của cán bộ thư viện
12 Thăm lăng Bác và viện bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội; Văn Miếu Quốc Tử Giám (5/2017)
Hình thức tổ chức: Học sinh đến thăm lăng Bác, nghe thuyết minh về cuộc đời lãnh tụ Hồ Chí Minh; nghe giới thiệu về cấu trúc của Văn Miếu, tấm gương của các bậc hiền tài
84 - Tình cảm với lãnh tụ kính yêu
- Hiểu cuộc đời giản dị, thanh cao của lãnh tụ, học tập, làm theo gương Bác
- Hiểu tài đức của các bậc tiền bối như Chu Văn An, Nguyễn Trãi,…
- Hiểu truyền thống hiếu học của dân tộc
13 English Contest (5/2017)
Hình thức “Rung chuông vàng” theo 6 chủ đề môn Tiếng Anh lớp 6
84 - Năng lực giao tiếp tiếng Anh theo 6 chủ đề đã học
- Sự tự tin trước tập thể
14 Trải nghiệm tại Nông trại giáo dục Dreamland
Hình thức tổ chức: Học sinh lớp 6A đến Nông trại giáo dục Dreamland được hướng dẫn tham gia các hoạt động tại 5 khu trải nghiệm: nghề nghiệp, ẩm thực, trò chơi dân gian, kĩ năng thoát hiểm,…
30 - Hiểu được ý nghĩa của lao động
- Yêu thích những công việc trong gia đình
- Tinh thần đoàn kết gắn bó
- Hình thành ý tưởng sáng tạo
3.3. Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở Nông trại giáo dục Dreamland thuộc Cơ sở 2 của trường
Khi hệ thống trường thực hành của nhà trường được hình thành, nhu cầu tổ chức hoạt động giáo dục thông qua trải nghiệm thành bức thiết. Trên cơ sở  đã có Trung tâm thực hành các ngành nông nghiệp tại cơ sở 2, tháng 6 năm 2016, nhà trường quyết định thiết kế, xây dựng không gian trải nghiệm cho các trường thực hành với tên gọi là Nông trại giáo dục Dreamland.
Từ mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Nông trại giáo dục Dreamland:
- Xác định mục tiêu giáo dục toàn diện: kĩ năng, phẩm chất, năng lực;
- Xây dựng các không gian trải nghiệm: Nông trại được chia làm 6 khu gắn với mục tiêu giáo dục toàn diện để người học có được phẩm chất, năng lực của công dân toàn cầu: khu Nông trại vui vẻ; khu Thành phố khởi nghiệp; khu Hoạt động ngoài trời; khu Ẩm thực Việt; khu Rèn kỹ năng phòng chống tai nạn; khu Giải trí. 6 khu tạo nên 6 không gian trải nghiệm được sắp đặt liên hoàn, đảm bảo tính lôgic…;
- Tổ chức thực hiện hoạt động TNST:
+ Mỗi khu đều có hướng dẫn viên là các thầy cô giáo, những người hiểu rõ mục tiêu giáo dục, có phương pháp truyền đạt kiến thức, hướng dẫn các thao tác để thực hiện hoạt động trải nghiệm, truyền niềm đam mê cho người học;
+ Người học được trực tiếp tham gia các hoạt động. Mỗi hoạt động đều đòi hỏi các kĩ năng nghề nghiệp và kĩ năng sống. Từ việc tập làm những việc đơn giản, thường ngày đến những thao tác nghề nghiệp, làm ra sản phẩm cung cấp cho xã hội sẽ góp phần  hình thành phẩm chất, năng lực cơ bản của công dân mà người học cần phải có;
+ Ở Nông trại, hoạt động trải nghiệm được dành cho các đối tượng khác nhau. Với đối tượng là học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS: người học hoạt động theo sự quản lí của giáo viên chủ nhiệm, hướng dẫn của hướng dẫn viên là giáo viên của trường thực hành, là sinh viên của nhà trường. Với đối tượng là sinh viên: người học chủ động thực hiện các hoạt động nghề nghiệp, tự hình thành các kĩ năng cần thiết, tự báo cáo kết quả trải nghiệm, đánh giá mức độ thành công.
- Đo lường kết quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sau thời gian tham gia hoạt động trải nghiệm (1/2 ngày hoặc 1 ngày, một tuần…) học sinh rút ra bài học khi tìm hiểu thế giới tự nhiên, hình thành kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng sống, ý thức kỉ luật, ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần bảo vệ an ninh Tổ quốc, sự gắn bó chia sẻ với bạn bè, thầy cô… qua trao đổi trực tiếp với giáo viên, bài tập thu hoạch, sổ ghi chép…; sinh viên có bài thu hoạch, bài kiểm tra học trình, học phần, làm bài tập khoa học, bài thi tốt nghiệp.
- Rút kinh nghiệm, điều chỉnh: Ban tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo lắng nghe ý kiến phản hồi của các đối tượng tham gia trải nghiệm để tiếp tục bổ sung nội dung, phương pháp ngày càng đa dạng, hấp dẫn hơn.
Nông trại giáo dục Dreamland thuộc cơ sở 2 đã đạt được kết quả khả quan:
+ Số trường tham gia trải nghiệm: 23 trường thuộc thành phố Hải Dương và một số trường thuộc các huyện trong tỉnh
+ Số học sinh tham gia trải nghiệm: 6726
+ Những nội dung được trải nghiệm: Học sinh được rèn kĩ năng thoát hiểm qua trải nghiệm làm lính cứu hỏa, phòng chống đuối nước…; tìm hiểu đời sống nông nghiệp qua thu hái nông sản, trồng rau, bắt cá, chăn nuôi lợn, gà, ngan, vịt, thỏ, chim bồ câu; tập làm công việc gia đình như làm các món ăn dân tộc, trải nghiệm văn hóa qua một số trò chơi dân gian như vượt cầu khỉ, cầu treo, bắt vịt…; trải nghiệm nghề thủ công qua làm sản phẩm gốm; trải nghiệm làm nghệ sĩ qua việc sử dụng các dụng cụ âm nhạc, tập làm MC cho các chương trình giao lưu nghệ thuật…
4. Kết quả thu được sau khi xây dựng mô hình, tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường Cao đẳng Hải Dương
4.1. Đối với giảng viên và sinh viên
4.1.1. Đối với giảng viên
- Qua việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm khi dạy học học phần, giảng viên nhận thức rõ hơn vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong quá trình dạy học;
- Nắm được mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo;
- Thể hiện sự sáng tạo qua việc thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho người học;
- Tăng cường mối quan hệ xã hội và khả năng xử lí các tình huống nghề nghiệp và tình huống cuộc sống;
- Người dạy được làm mới mình qua hoạt động trải nghiệm vì không tự “trói mình” trong kiến thức kinh viện mà có sự vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp, luôn phải tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện tay nghề.
4.1.2. Đối với sinh viên
- Qua việc tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, sinh viên được tích lũy kiến thức, rèn kĩ năng nghề, tăng cường kĩ năng sống;
- Phát huy năng lực, phẩm chất trong hoạt động thực tế của nghề nghiệp;
- Tăng cường khả năng tự làm chủ bản thân, chủ động, tích cực giải quyết các tình huống của nghề nghiệp và cuộc sống;
- Tạo tính năng động, có thể thích ứng với những biến đổi của đời sống;
- Khơi dậy khát khao sáng tạo, tìm được cách giải quyết tối ưu nhất những vấn đề đặt ra trong nghề nghiệp và trong cuộc sống.
4.2. Đối với các trường thực hành trong nhà trường
4.2.1. Đối với giáo viên giảng dạy tại các trường thực hành
- Xác định mục tiêu giáo dục thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo;
- Từ hoạt động mang tính tích hợp, giáo viên thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện đối với học sinh;
- Luôn làm mới kiến thức và phương pháp truyền thụ kiến thức qua trải nghiệm thực tế;
- Tự đào tạo, nâng cao kĩ năng qua gắn kết giữa kiến thức trong nhà trường và thực tiễn đời sống xã hội;
- Tăng cường khả năng dẫn dắt vấn đề, định hướng và phương pháp rèn kỹ năng cho người học.
4.2.2. Đối với học sinh ở các trường thực hành
Khi được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học sinh sẽ có được:
- Sự mạnh dạn, tự tin;
- Thể hiện năng lực qua các hoạt động mang tính tích hợp, thích ứng với những biến đổi của cuộc sống;
- Biết phối hợp trong công việc;
- Hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc, biết kế thừa và phát huy truyền thống trong hiện tại;
- Biết giao tiếp, ứng xử trong các không gian khác nhau như ở trường, trong gia đình, với cộng đồng…;
- Phụ huynh học sinh hài lòng khi thấy con, cháu mình tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống (ý kiến trong các cuộc họp phụ huynh và thông tin phản hồi thường xuyên).
4.3. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong địa bàn tỉnh
Khi cho giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Nông trại giáo dục thuộc cơ sở 2 sẽ thực hiện được:
- Mục tiêu giáo dục toàn diện thông qua trải nghiệm thực tế;
- Các giáo viên khi cùng học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sẽ tích lũy thêm kiến thức, nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn các kĩ năng cần trang bị cho học sinh;
- Người làm quản lí giáo dục sẽ biết những điểm học sinh yếu, những cái học sinh cần, từ đó có sự bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục ngày càng chất lượng hơn.
5. Khả năng áp dụng của các mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Các mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã được nhà trường thực hiện đều đem lại hiệu quả. Mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà trường Cao đẳng Hải Dương thực hiện có tính khả thi bởi dựa trên điều kiện hiện có của nhà trường là đội ngũ giảng viên, số lượng sinh viên, tính đa dạng của ngành đào tạo, năng lực tài chính của nhà trường. Hướng phát triển của mô hình là:
- Có thể áp dụng đối với việc chỉ đạo thực hiện chương trình đào tạo ở các trường Cao đẳng, Đại học;
- Có thể áp dụng đối với việc chỉ đạo thực hiện chương trình giảng dạy ở các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.
 

Tác giả bài viết: TS Vũ Thùy Nga - Phó hiệut trưởng trường Cao đẳng Hải Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017