18:50 +07 Thứ bảy, 26/05/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Văn bản pháp quy

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Cao đẳng Hải Dương

Thứ tư - 30/11/2016 09:27
 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG                                         Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
                 Số: 83A/QĐ-CĐHD
                                                                                                           Hải Dương, ngày 09 tháng 8 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động
của trường Cao đẳng Hải Dương
 
                                           HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
   - Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Hải Dương;
- Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường;
 - Theo đề nghị của bà Chủ tịch Công đoàn trường,
 
                                                                   QUYẾT ĐỊNH:
 
            Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ của trường Cao đẳng Hải Dương;
            Điều 2. Quyết định này thay thế các quyết định trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký;
            Điều 3. Ban giám hiệu, các đơn vị, tổ chức đoàn thể, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị, đoàn thể trong trường;
- Lưu HC.

 
HIỆU TRƯỞNG

      Đã ký

 
QUY CHẾ
Thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường
(Ban hành kèm theo Quyết định số…../QĐ-CĐHD ngày 25/7/2016
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hải Dương)
 
Chương 1
 QUI ĐỊNH CHUNG 
 Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường
1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của nhà trường.
 2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường
1. Đảm bảo sự  lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành.
 3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
  
Chương 2
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
MỤC 1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG
Điều 3. Hiệu trưởng có trách nhiệm
1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường, trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.
2.Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:
- Hàng tuần họp hội ý giữa Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.         
- Hàng tháng họp lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể theo Quy chế làm việc của nhà trường để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó đề ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.
- Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại trường học.
- Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước.             
3. Cuối năm thực hiện đánh giá người dạy, cán bộ, nhân viên về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp lãnh đạo các đơn vị, hoạt động đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân... và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng.
5. Thông báo công khai để cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên được biết những quy định tại Điều 5 và Điều 10 của Quy chế này.
6. Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong nhà trường thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
8. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong nhà trường quy định tại Điều 5, Điều 7, Điều 10, Điều 11 của Quy chế này, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.
9. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
10. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.
MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN
Điều 4. Cán bộ, giảng viên viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm
1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của trường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình. Trong khi thi hành công vụ, được trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Đối với viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
3. Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh.
4. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của nhà trường khi được yêu cầu.
5. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của nhà trường.
6. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của cán bộ, giảng viên, nhân viên; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh, sinh viên; bảo vệ uy tín của nhà trường.
MỤC 3. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN
PHẢI ĐƯỢC BIẾT 
Điều 5. Những việc phải được biết bao gồm
1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường.
2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của nhà trường.
3. Các khoản đóng góp của học sinh, sinh viên; kinh phí hoạt động hàng năm của trường, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí; tài sản, trang thiết bị của nhà trường.
4. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của cán bộ, viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức; các đề án, dự án.
5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong nhà trường đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.
6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ trường.
7. Các nội quy, quy chế của trường.
8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, giảng viên, nhân viên về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến cán bộ, giảng viên, nhân viên quy định tại Điều 7 của Quy chế này.
9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của trường.
Điều 6. Những vấn đề được biết sẽ được công khai bằng một, một số hoặc tất cả các hình thức sau:
a) Niêm yết tại nhà trường;
b) Thông báo tại hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm học;
c) Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên;
d) Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của đơn vị và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên làm việc trong các bộ phận đó;
đ) Thông báo bằng văn bản đến cấp ủy trực tiếp, BCH Công đoàn trường;
e) Đăng trên trang thông tin nội bộ của trường.
MỤC 4. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN
THAM GIA Ý KIẾN, HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH
Điều 7. Những việc tham gia ý kiến gồm
2. Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.
3. Tổ chức phong trào thi đua của nhà trường.
4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường.
5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, viên chức.
7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, giảng viên, nhân viên.
8. Các nội quy, quy chế của nhà trường.
    Các việc nêu trên được lấy ý kiến qua việc tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia ý kiến thông qua lãnh đạo các đơn vị; qua tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học; qua dự thảo văn bản đưa về các đơn vị để từng thành viên tham gia ý kiến.
MỤC 5. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN
GIÁM SÁT, KIỂM TRA
Điều 8. Những việc cán bộ, giảng viên, nhân viên giám sát, kiểm tra
1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường.
2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường.
3. Thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường.
4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường.
5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ trường.
Điều 9. Hình thức giám sát, kiểm tra
Nhà trường tổ chức để cán bộ, giảng viên, nhân viên giám sát, kiểm tra thông qua ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:
1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường.
2. Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của các đơn vị bộ phận, của nhà trường.
3. Thông qua hội nghị cán bộ, viên chức của nhà trường.
 
MỤC 6. NHỮNG VIỆC HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC BIẾT
VÀ THAM GIA Ý KIẾN
Điều 10. Những nội dung học sinh, sinh viên được biết
1. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của nhà trường đối với học sinh, sinh viên.
2. Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo của nhà trường hàng năm.
3. Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.
4. Chủ trương kế hoạch tổ chức cho học sinh, sinh viên phấn đấu gia nhập các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường. 
Điều 11. Những việc học sinh, sinh viên được tham gia ý kiến
1. Nội qui học sinh, sinh viên và qui định có liên quan đến học sinh, sinh viên.
2. Tổ chức phong trào thi đua của học sinh, sinh viên.
3. Việc tổ chức giảng dạy học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của học sinh, sinh viên. 
 Điều 12. Những nội dung học sinh, sinh viên được tham gia ý kiến được công khai bằng những hình thức sau:
   - Niêm yết công khai những qui định về tuyển sinh, nội qui học tập; kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, sinh viên; khen thưởng và kỷ luật. 
   - Định kỳ mỗi năm ít nhất một lần, Nhà trường gặp gỡ đại diện của người học để nghe và trao đổi giải quyết những vấn đề giảng dạy, học tập, rèn luyện, chế độ, chính sách, về đời sống vất chất, tinh thần và những vấn đề khác trong Nhà trường.
   - Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của  học sinh, sinh viên và các bậc cha mẹ học sinh, sinh viên để kịp thời phản ánh cho Hiệu trưởng. 
   - Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để học sinh, sinh viên, các bậc cha mẹ học sinh, sinh viên thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.
 
MỤC 7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC  ĐOÀN THỂ,
TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG 
 Điều 13. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường
          Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. 
Chương 3
DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 14. Quan hệ giữa người đứng đầu nhà trường với cơ quan, đơn vị cấp trên
1. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
2. Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị cơ quan, đơn vị cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị cấp trên.
3. Tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp trên; có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị cấp trên yêu cầu.
4. Báo cáo cơ quan, đơn vị cấp trên tình hình công tác của nhà trườngtheo quy định; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan, đơn vị cấp trên. Nội dung báo cáo lên cơ quan, đơn vị cấp trên phải khách quan, trung thực.
Điều 15. Quan hệ giữa người đứng đầu nhà trường với đơn vị cấp dưới
1. Thông báo cho đơn vị cấp dưới những chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của đơn vị cấp dưới; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của đơn vị cấp dưới và chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị cấp dưới nếu những hành vi vi phạm này có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình.
2. Nghiên cứu, kịp thời giải quyết các kiến nghị của đơn vị cấp dưới; định kỳ làm việc với người đứng đầu đơn vị cấp dưới. Khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới đăng ký làm việc thì phải trả lời cụ thể việc tiếp và làm việc.
3. Khi cần thiết, phải cử cán bộ, viên chức đến đơn vị cấp dưới để trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể của đơn vị cấp dưới; phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ, viên chức báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực.
Điều 16. Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở  tại để phối hợp giải quyết định những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của người học.
Chương 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 Điều 17. Qui chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức nhà trường hàng năm.
 Điều 18. Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong qui chế này phù hợp thực tế của nhà trường. 

Nguồn tin: Trường Cao đẳng Hải Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017