00:51 +07 Thứ hai, 28/05/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Văn bản pháp quy

Quyết định quyền lợi trách nhiệm của CB, GV đi học - Dự thảo

Thứ năm - 29/11/2012 09:44
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG

Số:     /QĐ-CĐHD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
Hải Dương, ngày      tháng  11  năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức
          Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Chính phủ;
          Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UB ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành qui định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;
          Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Hải Dương;
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- TH- CTSV,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức” của trường Cao đẳng Hải Dương.
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quy định cũ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.
          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức- TH- CTSV, Trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- BGH (theo dõi);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Lưu TC-CTSV.
 
 
 
DỰ THẢO  
QUY ĐỊNH
VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số            ngày     tháng 12 năm 2012
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hải Dương)
Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là quyền lợi và nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường. Nhà trường luôn xem nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức; luôn động viên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức được học tập và rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
            Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
            1. Cán bộ, viên chức (CB,VC) của Trường bao gồm CB, VC trong biên chế và  hợp đồng từ 01 năm trở lên có trách nhiệm và cơ hội trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý.
2. Công tác quy hoạch và kế hoạch đào tạo cán bộ hàng năm do các đơn vị xây dựng gửi phòng Tổ chức- Tổng hợp- Công tác sinh viên (TC- TH- CTSV) trình lãnh đạo trường phê duyệt và công bố công khai toàn trường.
3. Cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo phải đạt được văn bằng hoặc chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận của cơ sở đào tạo.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 1. Đối tượng và điều kiện được cử đi đào tạo
1. Đào tạo nâng cao trình độ trong nước:
            - CB, VC có chuyên ngành đào tạo phù hợp hoặc phù hợp nhu cầu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của trường.
- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.
2. Đào tạo nâng cao trình độ ở nước ngoài:
- CB, VC có chuyên ngành đào tạo phù hợp hoặc phù hợp nhu cầu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của trường.
- Có quyết định của chương trình, đề án tham gia.
- Có cam kết thực hiện theo Quy định của Luật pháp Việt Nam. Cam kết thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 04 lần thời gian đào tạo.
3. Đào tạo ngắn ngày chuyên môn nghiệp vụ: gồm tập huấn nghiệp vụ, các lớp đào tạo ngắn hạn, các loại văn bằng, chứng chỉ…
            - CB, VC có nguyện vọng, phù hợp nhu cầu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của trường.
            Điều 2. Trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo
            1. Hoàn thành nhiệm vụ đào tạo về thời gian và kết quả học tập.
            2. Đối với các cán bộ, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau khi hoàn thành khóa học trở về, làm việc tại nhà trường theo cam kết với nhà trường trước khi được cử đi.
3. Được nhà trường giảm định mức lao động, giải quyết các chế độ, kinh phí trong thời gian đào tạo theo quy chế chi tiêu nội bộ.
4. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng được xét là thời gian công tác liên tục, được nâng lương theo quy định, được tham gia các phong trào thi đua.
Điều 3. Đền bù chi phí đào tạo
1. CB, VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:
a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, CB, VC tự ý bỏ học;
b) Trong thời gian được cử đi đào tạo, CB, VC đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;
c) CB, VC không hoàn thành khóa học theo đúng hạn;
d) CB, VC hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập;
e) CB, VC đã hoàn thành khóa học, được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết;
2. Chi phí đền bù:
a) Đối với CB, VC tự ý bỏ học: Đền bù toàn bộ kinh phí đào tạo, các chế độ, định mức lao động hỗ trợ đã được hưởng và 05 năm sau mới được tiếp tục cử đi học.
b) Đối với CB, VC đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian đang được cử đi đào tạo:  Đền bù gấp đôi kinh phí đào tạo, các chế độ và định mức lao động hỗ trợ đã được hưởng.
c) Đối với CB, VC không hoàn thành khóa học đúng hạn: Phải chi trả toàn bộ kinh phí đào tạo cho thời gian quá hạn, không được hưởng hỗ trợ trong thời gian quá hạn.
d) Đối với CB, VC hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập: Đền bù kinh phí đào tạo, các chế độ và định mức lao động hỗ trợ đã được hưởng.
e) CB, VC đã hoàn thành khóa học nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết:
- Đối với cán bộ, giảng viên chưa là viên chức: Đền bù kinh phí đào tạo, các chế độ và định mức lao động hỗ trợ đã được hưởng.
- Đối với viên chức chuyển công tác đến cơ quan khác: Mức đền bù tùy thuộc cơ quan chuyển đến. Cụ thể:
    + Cơ quan chuyển đến là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan trong ngành cấp trên: Không đền bù chi phí đào tạo, chỉ đền bù kinh phí hỗ trợ hàng tháng chi từ quỹ phúc lợi của nhà trường.
    + Cơ quan chuyển đến là các cơ quan không thuộc trường hợp trên:  Đền bù toàn bộ kinh phí đào tạo, các chế độ, định mức lao động hỗ trợ đã được hưởng.
  - Đối với CB, VC có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường: Tùy thuộc vào mức độ đóng góp, Hiệu trưởng quyết định mức độ đền bù.
            Điều 4. Quy trình, hồ sơ đề nghị cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng
            1. Đối với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
            - Giấy mời, Thông báo triệu tập… của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
            - Đối với các giấy mời, thông báo gửi đến các bộ phận, không mời đích danh cán bộ, viên chức thì trưởng các bộ phận quyết định cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, làm giấy đề nghị gửi phòng TC- TH- CTSV để báo cáo Ban giám hiệu.
            2. Đối với đào tạo nâng cao trình độ
            2.1 Hồ sơ đi thi dự tuyển gồm:
            - Đơn xin dự tuyển có xác nhận của trưởng bộ phận trực tiếp quản lý (Mẫu 1)
            - Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo
            2.2 Hồ sơ đề nghị đi học sau khi trúng tuyển gồm:
            - Đơn xin đi học (Mẫu 2)
            - Giấy báo trúng tuyển
           - Bằng tốt nghiệp đại học (nếu học Thạc sĩ), bằng Thạc sĩ (nếu học NCS).
            - Cam kết đối với cán bộ, viên chức đi đào tạo trong nước (Mẫu 3); đối với đi học theo học bổng ở nước ngoài, nộp cam kết theo mẫu của nhà nước.
           - Quyết định trúng tuyển viên chức (nếu là viên chức)
            3. Với các cán bộ, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ hoặc tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ 3 tháng trở lên, sau khi hoàn thành phải có báo cáo về kết quả kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ) nộp về phòng TC-TH – CTSV.
            4. Địa điểm nhận hồ sơ:
- Phòng Tổ chức- Tổng hợp- Công tác sinh viên.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị
            1. Trong kế hoạch công tác hàng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ, gửi phòng TC- TH- CTSV để theo dõi và giám sát.
2. Các đơn vị có trách nhiệm theo dõi quá trình học tập, bồi dưỡng của CB, VC đơn vị mình để làm căn cứ xét thi đua, báo cáo với Nhà trường khi có vấn đề bất thường xảy ra.
            Điều 6. Hiệu lực thi hành
             Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
- BGH (để theo dõi);
- Các đơn vị (để thực hiện);
- Lưu TCCB.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
           
 
 
 
Mẫu 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
                ĐƠN VỊ…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hải Dương, ngày tháng năm
 
 
ĐƠN XIN DỰ TUYỂN…
                        Kính gửi:       - Ban giám hiệu
                                               - Phòng Tổ chức- TH- CTSV
                                               - Trưởng đơn vị …
            Căn cứ …………………………………………………………………………
            Tôi là: ……………………………………………………………………………
            Sinh ngày: ………………………………………………………………………
            Hiện công tác tại đơn vị: ………………………………………………………
            Thuộc diện cán bộ: (Hợp đồng/Biên chế): …… Từ Tháng/năm
Đã tốt nghiệp ĐH/SĐH ngành: …………………………………………………
Trường: …………………………………….. Năm Tốt nghiệp: ………………
Nay làm đơn này xin được ……………………………………………………..
            Tại: ………………../ Chuyên ngành
            Thời gian …………….…………………………………………………………
            Kính mong Ban giám hiệu, Phòng Tổ chức- TH- CTSV, Trưởng đơn vị…... đồng ý.
Trân trọng cảm ơn.
                                                                                                                                                                                                                                                                        Người làm đơn
Ý kiến của Trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
ĐƠN VỊ…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hải Dương, ngày tháng năm
 
 
ĐƠN XIN ĐI HỌC
                        Kính gửi:       - Ban giám hiệu
                                                - Phòng Tổ chức- TH- CTSV
                                                - Trưởng đơn vị …
            Căn cứ …………………………………………………………………………
            Tôi là: ……………………………………………………………………………
            Sinh ngày: ………………………………………………………………………
            Hiện công tác tại đơn vị:………………………………………………………
            Thuộc diện cán bộ: (Hợp đồng/Biên chế): …… Từ Tháng/năm
Đã tốt nghiệp ĐH/SĐH ngành: …………………………………………………
Trường: …………………………………….. Năm Tốt nghiệp: ………………
Sau khi thi tuyển (nếu có) ………./ ngày……………………/ kết quả…………
Nay làm đơn này xin được ………………………………………………………
            Tại: ………………../ Chuyên ngành
            Thời gian …………….…………………………………………………………
            Kính mong sự đồng ý của Ban giám hiệu, Phòng Tổ chức- TH- CTSV, Trưởng đơn vị….
Trân trọng cảm ơn.
                                                                                    Người làm đơn
 
Ý kiến của Trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


                                                   
 BẢN CAM KẾT
                                                                  
Kính gửi:      - Ban giám hiệu
                      - Phòng Tổ chức- TH- Công tác sinh viên
 
Tôi tên là: ...................................................................... sinh ngày ...............................
Số CMND: ..............................................
Hiện công tác tại: …………………………………………………………..
Thuộc diện cán bộ: (Hợp đồng/Biên chế): ……
Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo hợp đồng từ tháng ............. năm ...............
Biên chế từ tháng .............. năm ...............
Được cử đi học ….. ở trong nước tại : ...........................................................................
 
Tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người được Nhà Trường cử đi đào tạo theo đúng Quy định như sau :
1. Chấp hành nghiêm Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng của Nhà nước và của đơn vị đào tạo, Quyết định cử đi học của Nhà trường.
2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn.
3. Sau khi hoàn thành khóa học trở về đơn vị ngay và làm việc tại nhà trường lâu dài hoặc ít nhất gấp 02 lần thời gian được cử đi đào tạo.
4. Nếu không thực hiện đúng các cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý cán bộ, viên chức theo quy định ……của nhà trường; và bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định.
                                                                                   
                                                                                                                ....................... , ngày........tháng........năm................

Người cam kết

 
 
 
 
 
 


Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức-TH-CTSV

Nguồn tin: Phòng Tổ chức - TH - CTHSSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017